Teoretycznie, każdy bank prowadzi działalność we własnym zakresie i oferuje potencjalnym klientom swoje produkty, w rzeczywistości jednak, wszystkie banki działają bardzo podobnie, i co ciekawe, popełniają te same błędy i uchybienia.

Najlepszym przykładem takich działań są kredyty frankowe, niby każdy bank oferował kredyty na własnych zasadach i tworzył własne umowy, finalnie jednak okazało się, że wszystkie banki dopuściły się tych samych uchybień, więc dziś te umowy kredytowe są lawinowo unieważniane, niezależnie od tego, który bank był autorem kontraktu.

Dlaczego Bank Millenium ma powody do obaw?

Obecnie podobnie rzecz ma się z kredytami konsumenckimi, analiza umów największych banków w Polsce wykazała bowiem, że instytucje kredytowe mają spory problem z właściwym wyliczaniem oprocentowania w tego rodzaju kredytach, i mylą się, gdzieżby inaczej, na niekorzyść kredytobiorców, a to aktualizuje po stronie zadłużonych kolejne roszczenia. Wśród banków stosujących te niechlubne praktyki znalazł się również bank Millennium.

Poza błędnie wyliczonymi odsetkami, bankom zdarza się również podać w umowach kredytowych nieprawidłowe całkowite koszty kredytu, lub odnoszą się w kontrakcie do dokumentów, które nie zostały przekazane kredytobiorcy, są to więc kolejne uchybienia na które musisz zwrócić uwagę, gdyż na błędach banku możesz sporo zyskać.

Co grozi bankowi za błędy w umowach, czyli czym jest sankcja darmowego kredytu?

W sytuacji, gdy bank dopuścił się takich uchybień jak wskazano powyżej, lub innych wyszczególnionych w ustawie, kredytobiorca może wobec banku zastosować tzw. sankcję kredytu darmowego, czyli może złożyć oświadczenie, że zwraca bankowi tylko kapitał kredytu bez odsetek i innych kosztów kredytu. Sankcja darmowego kredytu pozbawia więc bank całego zarobku płynącego z zawartej umowy kredytowej, jest zatem bardzo dotkliwą karą dla instytucji kredytowej za nieprzestrzeganie obowiązujących regulacji, natomiast kredytobiorca może na niej zyskać nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Darmowy kredyt oznacza, że wszystkie pozostałe do spłaty raty nie będą powiększone o odsetki i żadne inne opłaty okołokredytowe, więc kredytobiorca spłaca tylko uzyskany z banku kapitał kredytu, natomiast po stronie banku powstaje w takim przypadku obowiązek zwrotu na rzecz kredytobiorcy wszystkich wcześniej pobranych odsetek i opłat, czyli sankcja darmowego kredyty ma dla zadłużonego dwojaki skutek.

Ile można zyskać na Sankcji Kredytu Darmowego w Millennium Bank

Skorzystanie z sankcji kredytu darmowego w Millennium Bank może przynieść kredytobiorcy znaczące korzyści finansowe. Na podstawie analizy dostępnej umowy kredytowej oraz wykonanych obliczeń, klient banku może zaoszczędzić pokaźną sumę pieniędzy.

Zobaczmy to na konkretnym przykładzie, kwota kredytu wynosiła 63,000.00 zł.

Według oryginalnych warunków umowy, kredytobiorca miałby zapłacić odsetki w wysokości 33,000.00 zł. Jednak po dokładnym przeanalizowaniu warunków umowy i zastosowaniu sankcji kredytu darmowego,  same tylko odsetki te mogą być obniżone do kwoty 28,000.00 zł, co oznacza, że klient powinien zapłacić znacznie mniej, niż pierwotnie ustalono.

Stosując sankcję kredytu darmowego w przypadku tej niewielkiej umowy, kredytobiorca może uzyskać korzyść sumaryczną w wysokości 42,000.00 zł. Jest to różnica między sumą, którą klient miałby zapłacić bez skorzystania z sankcji (106,00.00 zł), a kwotą kredytu zastosowaną w sankcji (64,000.00 zł).

Takie oszczędności są imponującym wynikiem, który podkreśla, jak ważne jest zwracanie uwagi na szczegóły umów kredytowych i korzystanie z przysługujących praw w przypadku wykrycia nieprawidłowości. Przykład ten realnie pokazuje, jak działanie zgodnie z przepisami i uważna analiza własnych zobowiązań finansowych mogą przynieść kredytobiorcy konkretne, wymierne korzyści.

Darmowy kredyt to marzenie każdego kredytobiorcy, sprawdź czy tobie się należy.

Jeżeli zawarłeś z bankiem umowę kredytową warto sprawdzić czy nie należy ci się darmowy kredyt, a żeby to zrobić, najpierw musisz zweryfikować podstawowe informacje na temat swojego kredytu.

Bardzo istotne jest, że sankcja darmowego kredytu odnosi się tylko do kredytów w wysokości nie większej niż 255 550 zł, jest to więc pierwsze ograniczenie, jednak pamiętać należy, że sankcja ta nie dotyczy tylko kredytów udzielonych w złotówkach, możliwa jest do zastosowania także w przypadku kredytów walutowych, ale wtedy trzeba pamiętać by równowartość kwoty w walucie innej niż waluta polska, także nie przekraczała limitu wskazanego w ustawie. Drugą bardzo ważną kwestią jest, że sankcja kredytu darmowego dotyczy tylko kredytów konsumenckich, czyli takich, które zostały udzielone nie w związku z prowadzoną przez kredytobiorcę działalnością gospodarczą lub zawodową, gdy więc wziąłeś kredyt na firmę, o darmowym kredycie możesz zapomnieć.

Pamiętać również trzeba, że sankcja darmowego kredytu jest niejako ograniczona czasowo, bowiem z jednej strony, możliwa jest do zastosowania tylko w przypadku kredytów udzielonych po wejściu w życie przepisów ustawy o kredycie konsumenckim, czyli po 17 grudnia 2011 r., a z drugiej strony, gdy kredytobiorca już swój kredyt spłacił, może wystąpić do banku z sankcją nie później niż po upływie roku od dnia wykonania umowy.

Kiedy zastosowanie sankcji jest możliwe?

Darmowy kredyt to kara dla banku za uchybienia których dopuścił się w umowie z konsumentem, i jak już powyżej wskazano, możliwa jest do zastosowania, gdy kredytodawca źle obliczył odsetki, lub nie przekazał wszystkich dokumentów kredytobiorcy, jednak ustawa wskazuje również na inne okoliczności, które skutkować będą kredytem za darmo. Warto zatem pamiętać, że nie będziesz ponosić odsetek i kosztów kredytu, w szczególności, gdy:

– umowa kredytowa nie została zawarta w formie pisemnej;

– w umowie brak jest danych kredytobiorcy, kredytodawcy i pośrednika kredytowego;

– umowa nie określa: rodzaju kredytu, czasu obowiązywania umowy kredytowej, całkowitej kwoty kredytu, terminów oraz sposobów wypłaty kredytu, stopy oprocentowania kredytu- czyli warunków stosowania tej stopy, okresów, warunków i procedury zmiany stopy oprocentowania, rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania oraz całkowitej kwoty do zapłaty przez konsumenta, zasad i terminów spłaty kredytu, informacji o innych kosztach, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt.

Pamiętaj, każde zastosowanie sankcji darmowego kredytu wymaga uprzedniej analizy umowy i ustalenia jakich uchybień dopuścił się bank.

Co zrobić, gdy bank nie zgadza się z kredytobiorcą?

Skorzystanie z sankcji darmowego kredytu nie wymaga szczególnej formy, wystarczające bowiem jest, że kredytobiorca złoży do banku pisemne oświadczenie, iż oddaje kredyt bez odsetek i kosztów, jednak mało prawdopodobne jest, że na tym sprawa się skończy. Niestety, bank wcale nie musi uznać złożonego oświadczenia, i najczęściej tak się właśnie dzieje, wówczas więc, by uzyskać darmowy kredyt, konieczne jest skierowanie sprawy przeciwko bankowi na drogę sądową. Rozwiązanie to może nie wydawać się dla kredytobiorcy optymalne, w końcu proces z bankiem to nie jest wcale prosta sprawa, lecz w inny sposób nie uzyskasz tego co ci się należy, a banki nigdy nie nauczą się, że mają działać zgodnie z prawem.

Kredyt i pożyczka Millenium Bank najniższa prowizja, marża i odsetki 0%. Sankcja Kredytu Darmowego – odzyskaj pieniądze od banku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *