W ostatnim czasie przeglądając m. in. media społecznościowe trafiają Państwo na liczne materiały zachęcające „frankowiczów” do zainteresowania się alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów. Szczególna uwaga jest skupiana na ugodach, które są przedstawione jako mniej czasochłonna i atrakcyjna finansowo alternatywa dla procesu sądowego. Jednym z Banków, który masowo zwraca się do swoich klientów z propozycjami ugodowymi jest Santander Bank Polska S. A. 

Drogą wyjaśnienia pragnę wskazać, że wedle ogólnodostępnych danych udział „kredytów frankowych” w portfelu kredytowym Santander Bank Polska wynosi ok. 6%, a łączna wartość aktywnych umów  powiązanych z CHF to ok. 9,1 mld zł. Są to umowy, które zostały zawarte z Kredyt Bank S.A. oraz Bankiem Zachodnim WBK S.A. Nie różnią się one w znaczny sposób od typowych umów oferowanych przez inne banki w analogicznym okresie czasowym. 

Konsekwencją omówionej praktyki jest masowe pozywanie Santander Bank Polska S.A. przez kredytobiorców. Efektem tego jest ukształtowana linia orzecznicza w tego typu sprawach, która oparta jest głównie na unieważnieniu umowy kredytowej. Zaistniała sytuacja zobligowała sektor bankowy to podjęcia działań mających na celu przede wszystkich optymalizację kosztów związanych z procesem sądowym i dokonaniem rozliczenia z tytułu nieważnej umowy kredytowej.

Mianowicie głównym założeniem ugody jest osiągnięcie pomiędzy stronami konsensusu, a zatem dokonanie wzajemnych ustępstw. W konsekwencji „Frankowicze” są po raz kolejni stawiani w gorszej sytuacji, gdyż muszą wykazać się sporą elastycznością względem Banku w celu szybszego zakończenia sporu. Tym samym Bank po raz kolejny staje się stroną silniejszą ekonomicznie, gdyż jego odpowiedzialność finansowa ulega zmniejszeniu. Mianowicie ugoda jako forma swoistego ustępstwa kredytobiorcy względem Banku wiąże się ze znacznie mniejszymi korzyściami finansowymi niż w przypadku procesu sądowego. Tym samym Bank dąży do poniesienia minimalnych konsekwencji finansowych swojego nieuczciwego postępowania

na etapie zawierania umowy kredytowej. Sytuacja nie wygląda inaczej w przypadku ugód oferowanych przez Santander Bank Polska, gdyż nasi Klienci otrzymują najczęściej propozycję przewalutowania zobowiązania wedle kursu narzuconego przez Bank. Oznacza to przejście na kredyt „złotowy” i kontynuację stosunku prawnego z Bankiem w nowej formie.

Dodatkowo bank ustala średnią marżę kredytu złotowego i wszystkich rozliczeń dokonuje z uwzględnieniem nowej marży, co w niektórych przypadkach prowadzi do niekorzystnych dla kredytobiorców wyników. Wyjątkiem są osoby posiadające znaczną nadpłatę nad udostępnionym kapitałem, którzy otrzymują propozycję umorzenia zobowiązania, któremu rzadko kiedy towarzyszy jakakolwiek bonifikata finansowa ze strony Banku. O braku dobrych intencji po stornie Banków świadczy także fakt, że ugody nie są proponowane wszystkich kredytobiorcom, dotyczy to m. in. osób, które dokonały już spłaty kredytu oraz posiadaczy kredytów spłacanych od początku w walucie waloryzacji. 

Realia Procesów Sądowych – Dlaczego warto walczyć?

Decyzja o zawarciu ugody powinna być świadoma i przemyślana, a także poprzedzona opinią prawnika specjalizującego się w „sporach frankowych”. Należy zatem zwrócić się                                             do wyspecjalizowanej kancelarii prawnej z prośbą o przygotowanie analizy umowy kredytowej pod kątem potencjalnego procesu. W ten sposób poznają Państwo przede wszystkich potencjalne korzyści finansowe wynikające z procesu, co pozwoli na ocenę zasadności zawarcia ugody.

W tym miejscu pragnę zwrócić uwagę na uwarunkowania związane z wystąpieniem na drogę sądową. Istotną rolę w tym zakresie odgrywają wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zapadłe w grudniu 2023 r. Mianowicie w wyroku z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie C-140/22 wskazano, że ani bieg przedawnienia roszczeń, ani też termin, od którego konsument może domagać się zapłaty odsetek za opóźnienie nie są uzależnione od złożenia przez konsumenta oświadczenia o skutkach nieważności umowy kredytowej. Z kolei w wyroku z dnia  14 grudnia 2023 r. w sprawie C-28/22 wskazano, że powołanie się przez Bank na zarzut zatrzymania powoduje utratę przez kredytobiorców prawa do uzyskania odsetek za opóźnienie.

W konsekwencji Państwa potencjalne korzyści wynikające z unieważnienia umowy kredytowej mogą być znacznie większe. Drogą wyjaśnienia pragnę wskazać, że odsetki ustawowe za opóźnienie mogą zostać zasądzone przez Sąd w wyroku od należnych na Państwa rzecz kwot, zaś ich wysokość jest zmienna i zależy m. in. od czynników rynkowych – obecnie wynoszą 11,25%. Oznacza to, że w przypadku należności w wysokości 300 000 zł, wierzycielowi należy się ok. 35 830 zł w stosunku rocznym. Bez znaczenia nie pozostaje także wyrok Trybunału z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie C-520/21, który znacznie zwiększa Państwa szansę na uzyskanie w toku procesu zabezpieczenia polegającego na zawieszeniu spłaty kredytu.

Przewaga Sądowa Frankowiczów – Wyroki i Statystyki

Dziesięcioletnie doświadczenie naszej Kancelarii pokazuję, że proces sądowy to najbardziej opłacalna i efektywna metoda uwolnienia się od toksycznego zobowiązania waloryzowanego kursem CHF, która nie musi być czasochłonna. Przykład stanowi wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie zapadły w dniu 29 sierpnia 2023 r. w sprawie zawisłej pod sygnaturą akt I ACa 480/23, który oddalił apelację Banku od wyroku sądu I instancji. Tym samym umowa zawarta w maju 2008 r. z Kredyt Bank S.A. jest prawomocnie nieważna.

Ponadto na skutek procesu nasi Klienci zyskali 429 043,25 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 17 lutego 2022 r. do dnia zapłaty oraz łączną kwotę 21 417 zł tytułem kosztów procesu, w tym kwotę 8 100 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku sądu II instancji do dnia zapłaty. Od momentu złożenia pozwu do dnia zapadnięcia prawomocnego wyroku minęło 31 miesięcy.

Wbrew obiegowej opinii korzystne wyroku nie są wyłącznie domeną stołecznych sadów, o czym najlepiej świadczy wyrok Sąd Apelacyjnego w Katowicach wydany w dniu 18 października 2023 r. w sprawie I Aca 1489/21, który utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku Białej z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie zawisłej pod sygnaturą I C 1383/21.  Nasi Klienci mogą zatem cieszyć się prawomocną nieważnością umów kredytowych zawartych z Kredyt Bank S. A. oraz znaczną korzyść finansową oscylującą na łączną kwotę 375 891,12 zł powiększoną o odsetki ustawowe za opóźnienie. Sąd Apelacyjny w pełni podzielił rozstrzygnięcie Sądu I instancji,                              w szczególności w zakresie niemożności utrzymania umowy w mocy poprzez wyeliminowanie poszczególnych jej postanowień. Należy zwrócić uwagę na sprawne tempo rozpoznania omawianej sprawy, gdyż łączny czas postępowania w toku obu instancji to 24 miesiące.

Przytoczone przeze mnie wyroki pokazują przewagę „frankowiczów” w toku procesu sądowego. Jednocześnie na szczególną uwagę zasługuję także opłacalność finansowa takiego rozwiązania, której z pewnością sprzyjają grudniowe wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wedle danych udostępnionych przez Santander Bank Polska, został on pozwany już 16 420 razy, z czego w 1 996 postępowaniach zostało wydane niekorzystne dla niego rozstrzygnięcie.  Tym samym zainteresowanie alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów nie jest tu przypadkowe.

Do końca września ubiegłego roku 8 407 kredytobiorców zdecydowało się na zawarcie ugody. Realizacja tak zwanego „planu ugodowego’ jest dla Banku niezwykle utrudniona z uwagi na ukształtowaną linię orzeczniczą w „sprawach frankowych” oraz korzystne wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zapadłe w 2023 r. Przeszkodą jest także coraz większa świadomość kredytobiorców, którzy posiadają wiedzę, że najbardziej zdroworozsądkową formą rozwiązania problemu „kredytu frankowego” jest wyłącznie proces sądowy.

W ten sposób zyskują Państwa szansę na unieważnienie umowy kredytowej, podczas gdy ugody prowadzą w przeważającej mierze do przewalutowania zobowiązania wedle kursu narzuconego przez Bank. Świadczy o tym fakt, że w 2023 roku osiągnęliśmy dla naszych Klientów 815 korzystnych wyroków z czego 53 zapadły w sprawach przeciwko Santander Bank Polska S.A. Aż 147 z nich ma charakter prawomocny. W naszej opinii sytuacja nie powinna ulec zmianie w 2024 r., zatem będziemy mieli styczność z kontynuacją umacniania się pozycji konsumentów w „sporach frankowych” oraz niską opłacalnością przyjęcia propozycji ugodowych ze strony Banku.

Mając na uwadze dotychczas przytoczone fakty na temat propozycji ugodowych przedstawianych przez Santander Bank Polska S.A. należy dojść do konkluzji, iż podjęcie decyzji w tym zakresie powinno zostać poprzedzone opinią prawnika, a także doradcy podatkowego. Jest to zwłaszcza istotne dla ugód skutkujących umorzeniem chociażby części zadłużenia. W takiej sytuacji, umorzona kwota stanowi przychód uzyskany przez stronę, od którego należy uiścić podatek. Ustawodawca wprowadził w tym zakresie stosowne zwolnienia, lecz obowiązują  one tylko w przypadku zaciągnięcia kredytu przez konsumenta i przeznaczenia go na własne potrzeby mieszkaniowe. 

Serdecznie zapraszam Państwa do kontaktu za pośrednictwem formularza dostępnego na naszej stronie internetowej, na podstawie którego nasi prawnicy podejmą się bezpłatnej i niezobowiązującej analizy umowy kredytowej i udzielą najważniejszych informacji na temat przebiegu procesu.

 

Santander Bank przegrywa masowo z Frankowiczami – będą lepsze ugody za kredyty we frankach w 2024?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *