Prawomocnym wyrokiem z dnia 19 lipca 2023 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach, V Wydział Cywilny w sprawie o sygn. V ACa 325/22 w składzie SA Aleksandra Janas, SA Grzegorz Stojek oraz SA Tomasz Pidzik, oddalił apelację Banku – Credit Agricole Bank Polska S.A. we Wrocławiu od wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 28 stycznia 2022 r., sygn. akt I C 702/20 ustalającego nieistnienie stosunku prawnego w postaci Umowy kredytu zawartej w 2008 roku pomiędzy Klientami Kancelarii a Lukas Bank Spółką Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu ze względu na nieważność umowy, a także zasądzającego od Pozwanego Banku na rzecz Kredytobiorców kwotę 35 924,96 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 28 września 2021 roku do dnia zapłaty oraz kwotę 1 204,00 zł tytułem kosztów procesu.  Tym samym Sąd Apelacyjny utrzymał w mocy wyrok Sądy Okręgowego i wyrok ten jest prawomocny. Sąd odwoławczy zasądził również od Banku na rzecz naszych Klientów kwotę 8 100,00 zł tytułem kosztów postępowania apelacyjnego. 

Postepowanie w Sądzie I instancji trwało 13 miesięcy. W sprawie odbyły się dwa terminy rozprawy – na pierwszym terminie zostali przesłuchani Powodowie, od których Sąd odebrał oświadczenia o świadomości skutków uznania umowy za nieważną w całości, a podczas drugiego terminu Sąd przesłuchał świadków powołanych przez Bank. Sąd podzielił argumentację Kancelarii dotyczącą występowania abuzywnych postanowień w umowie kredytu, które po wyeliminowani musiały prowadzić do uznania umowy za nieważną. W sprawie Sąd uwzględnił zarzut potrącenia zgłoszony przez Bank i zasądził na rzecz Klientów nadwyżkę ponad wypłacony przez Bank kapitał kredytu. Tym samym zablokował Pozwanemu Bankowi wystąpienie z powództwem o zwrot wypłaconego kapitału.

Postępowanie przed Sądem II instancji trwało 14 miesięcy, gdzie odbył się jeden terminy rozprawy – Sąd odebrał stanowiska od pełnomocników i odroczył publikację wyroku, która odbyła się już po 2 tygodniach.

W postępowaniu odwoławczym Pozwany Bank domagał się dopuszczenia dowodu z opinii biegłego celem ustalenia waloryzacji wypłaconego kapitału, jednak wnioski te zostały przez trzyosobowy skład sędziowski pominięte w całości. Sprawne postępowanie przed sądami obu instancji po raz kolejny pozwoliło na uzyskanie prawomocnego wyroku zgodnego z przeważającą linią orzeczniczą ukształtowaną przez TSUE oraz SN. Łącznie zatem postępowanie w obu instancjach trwało 27 miesięcy. 

Sprawę prowadzi Kancelaria Adwokacka adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni

Szybkie PRAWOMOCNE unieważnienie kredytu we frankach Credit Agricole (umowa Lukas Bank) w SA w Katowicach. Wygrywamy w 27 MIESIĘCY

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *