Z radością informujemy, że Sąd Apelacyjny w Warszawie V Wydział Cywilny w wyroku z dnia 20 lutego 2023 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt: V ACa 291/22 oddalił apelację mBanku oraz zasądził w całości zwrot kosztów postępowania apelacyjnego na rzecz naszych Klientów.

Postępowanie apelacyjne dotyczyło apelacji Banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 9 grudnia 2021 r., sygn. akt II C 1057/20 ustalającego nieważność umowy kredytu indeksowanego do CHF z 2006 r. zawartej przez kredytobiorców z byłym BRE Bankiem S.A.

Orzeczenie prawomocne Kancelaria uzyskała w bardzo krótkim czasie, ponieważ pozew wpłynął do Sądu 23 kwietnia 2020 r. Postępowanie sądowe trwało więc łącznie 2 lata i 10 miesięcy, w tym około roku w II instancji.

Co warte podkreślenia, zarówno w Sądzie Okręgowym, jak i w Sądzie Apelacyjnym odbyły się łącznie 2 rozprawy – po 1 w każdym z Sądów.

Sprawa dotyczyła kredytu przeznaczonego na zakup mieszkania deweloperskiego w Warszawie, przeznaczonej na cele mieszkaniowe Klientów.

Sąd I instancji wydając orzeczenie ustalające nieważność umowy kredytu nie miał wątpliwości, że sporna umowa kredytu nie powinna dalej obowiązywać w obrocie prawnym, a to z uwagi na jej sprzeczność z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz zawarte w jej treści klauzule abuzywne odnoszące się do wypłaty i spłaty kredytu po kursach CHF ustalanych w tabelach banku przy zastosowaniu tzw. spreadu walutowego. 

Z wyrokiem tym nie zgodził się Pozwany Bank, wnosząc apelację. Pełnomocnik Banku sformułował liczne zarzuty dotyczące naruszenia przepisów procedury cywilnej oraz prawa materialnego.

Sąd Apelacyjny podzielił jednak ocenę prawną Sądu Okręgowego, a w rezultacie potwierdził prawidłowość rozstrzygnięcia. Zarzuty podniesione w apelacji okazały się nietrafne i nie mogły doprowadzić do zmiany wyroku.

W szczególności należy zwrócić uwagę, że apelującemu nie udało się wykazać, że wcześniejsze doświadczenia strony powodowej w posługiwaniu się walutą obcą, tj. posiadanie wielu innych zobowiązań kredytowych, w tym zobowiązania względem BOŚ Banku – kredytu hipotecznego w CHF, ma jakiekolwiek znaczenie dla oceny sytuacji.

Sąd Apelacyjny jednoznacznie wskazał, że przesłankami stwierdzenia abuzywności klauzuli umownej są: brak indywidualnego uzgodnienia postanowienia umownego, jego sprzeczność z dobrymi obyczajami, rażące naruszenie interesów konsumenta. W przepisie tym zatem nie przewidziano uzależnienia orzeczenia w przedmiocie abuzywności od indywidualnych cech konsumentów, takich jak poziom ich wykształcenia lub zakres doświadczenia (za Sądem Najwyższym). Dlatego nie zasługiwał na uwzględnienie zarzut pominięcia przez Sąd Okręgowy wcześniejszego doświadczenia strony powodowej w posługiwaniu się walutą obcą.

Kredyt Klientów opiewał na kwotę 805.000,00 zł. Na moment uprawomocnienia orzeczenia saldo spłat przewyższało kapitał o ok. 70 tysięcy zł. Przy założeniu dalszego obowiązywania umowy Klienci musieliby zapłacić z kolei około 600 tys. zł więcej. Można zatem przyjąć, że łączna korzyść Klientów po przeprowadzonym postępowaniu opiewa na nieco ponad 500 tysięcy złotych.

Postępowanie prowadzili – adw. Jacek Sosnowski oraz adw. Bartłomiej Górczyński z Kancelarii Adwokackiej Adwokat Jacek Sosnowski, Adwokaci i Radcowie Prawni.

 

Szybkie Prawomocne unieważnienie kredytu we frankach mBank i zysk dla naszych Klientów 500.000,00 zł. Sąd Apelacyjny w Warszawie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *