W ostatnich miesiącach dużo mówiło się o sankcji darmowego kredytu w kontekście kredytów i pożyczek, gdyż w przypadku skorzystania z tej instytucji przez kredytobiorcę, bank zostaje pozbawiony jakiegokolwiek zarobku, a kredytobiorca zwraca jedynie równowartość otrzymanego kapitału kredytu, więc kredyt lub pożyczka staje się darmowy. Nadal jednak wielu kredytobiorców nie zdaje sobie sprawy, że kredyt w złotówkach lub w walucie obcej który spłaca może być za darmo i jest to bezdyskusyjne uprawnienie, które przysługuje konsumentowi na podstawie ustawy. Kto i kiedy zatem może uzyskać kredyt lub pożyczkę za darmo, bez opłat, prowizji, marży, odsetek – słowiem całkowicie bez żadnych opłat?

Sankcja darmowego kredytu w ustawie o kredycie konsumenckim -czyli co to w ogóle oznacza?

Obowiązująca od 2011 r. ustawa o kredycie konsumenckim, sankcję darmowego kredytu wprowadziła do porządku prawnego już prawie 13 lat temu, jednak nie każdy kredytobiorca ma świadomość istniejących rozwiązań i nie wie, że może otrzymać od banku darmowy kredyt.

Darmowy kredyt na gruncie wspomnianej ustawy sprowadza się w istocie do takiego samego kredytu, jaki uzyskują frankowicze po unieważnieniu umowy kredytowej, czyli kredytobiorca zwraca do banku tylko równowartość kwoty, którą z banku otrzymał, bank musi natomiast zwrócić wcześniej pobrane opłaty i odsetki, oraz nie może w przyszłości (gdy kredyt jest nadal spłacany) obciążać kredytobiorcy żadnymi dodatkowymi kosztami.

Różnica pomiędzy jednym, a drugim darmowym kredytem jest natomiast taka, że frankowicz musi najpierw swoją umowę kredytową unieważnić, natomiast kredytobiorca, który chce skorzystać z kredytu darmowego na gruncie ustawy o kredycie konsumenckim, musi spełnić warunki określone tą właśnie ustawą.

Kiedy kredytobiorca może skorzystać z darmowego kredytu?

Sankcja darmowego kredytu jest najdotkliwszą, jaka może zostać nałożona na instytucje kredytową, dlatego ustawodawca wprowadził w tym zakresie szereg ograniczeń, które częściowo odnoszą się do samego kredytobiorcy i kredytu, natomiast drugą grupę stanowią uchybienia po stronie banku, nie każde bowiem naruszenie, którego dopuścił się kredytodawca będzie skutkowało darmowy dla kredytobiorcy kredytem.

Z darmowego kredytu skorzystać może tylko posiadacz kredytu konsumenckiego, którego wysokość jest nie większa niż 255 550 zł (ta sama wartość odnosi się do kredytu zaciągniętego w walucie innej niż waluta polska) i tylko z tego zdania wynikają już dwa ograniczenia dla kredytobiorców.

Przede wszystkim, zaciągnięty kredyt musi być kredytem konsumenckim, co oznacza, że zawarta umowa nie może być związana bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową kredytobiorcy, a ponadto, kwota kredytu nie może być wyższa niż określona ustawą, czyli np. posiadacz kredytu konsumenckiego na kwotę 275 000 zł, co do zasady, nie będzie mógł skorzystać z sankcji kredytu darmowego na podstawie ustawy o kredycie konsumenckim.

Kolejne ograniczenie dotyczy czasu zawarcia umowy kredytowej, bowiem z uwagi na fakt, iż ustawa regulująca tą kwestię weszła w życie z dnia 18 grudnia 2011 r., to odnosi się ona tylko do kredytów udzielonych od tej daty, czyli np. kredyty z 2010 r. nie będą mogły zostać objęte sankcją darmowego kredytu. Ostatni warunek odnosi się natomiast do kredytów już w całości spłaconych, gdyż w takim przypadku z sankcji darmowego kredytu można skorzystać tylko przed upływem roku od dnia wykonania umowy.

Kiedy bank musi liczyć się z sankcją darmowego kredytu?

Ustawa o kredycie konsumenckim wprost wskazuje jakie informacje powinny znaleźć się w umowie zawieranej przez bank z konsumentem, gdy więc bank dopuści się uchybień (określonych przepisami) w tym zakresie, wówczas po stronie kredytobiorcy aktualizuje się roszczenie o darmowy kredyt.

Skorzystanie z sankcji darmowego kredytu uzasadnione więc będzie, gdy np. umowa kredytowa: nie ma formy pisemnej; nie wskazuje danych kredytobiorcy, kredytodawcy, pośrednika kredytowego; nie określa rodzaju kredytu i czasu obowiązywania umowy; nie wskazuje całkowitej kwoty kredytu, terminów i sposobów wypłaty kredytu, stopy oprocentowania kredytu, warunków stosowania tej stopy, a także okresów, warunków i procedur zmiany stopy oprocentowania, jak również rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania oraz całkowitej kwoty do zapłaty przez kredytobiorcę.

Do obligatoryjnych zapisów umownych zaliczają się także zasady i terminy spłaty kredytu oraz informacje o innych kosztach, które kredytobiorca jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt konsumencki, więc za ich naruszenie bankowi również może grozić darmowy kredyt.

Klienci PKO BP z darmowym kredytem bez prowizji, marży i odsetek

Sankcja darmowego kredytu możliwa jest do zastosowania w przypadku wielu naruszeń, ustawowy katalog jest w tym zakresie bardzo szeroki, jednak banki najczęściej dopuszczają się nieprawidłowości w obliczeniach, praktyka pokazuje bowiem, że kredytodawcy najczęściej „mylą się” wyliczając oprocentowanie kredytu, lub całkowite koszty kredytu.

Błędów w tym zakresie nie ustrzegł się również PKO BP, a więc największy bank w Polsce, z analizy umów zawartych przez ten właśnie bank wynika bowiem, że odsetki wskazane w umowie potrafią być wyższe nawet o 20 000 zł, niż odsetki prawidłowe, które bank mógł naliczyć, nie są to więc niewielkie błędy w obliczeniach.

Bankom bardzo często zdarza się również nie przekazywać kredytobiorcom pełnej dokumentacji podczas zawierania umowy kredytowej, jest to więc kolejne naruszenie, które uprawnia kredytobiorcę do skorzystania z sankcji darmowego kredytu.

Ile można zyskać na sankcji kredytu darmowego w PKO BP – ponad 100.000 przy niewielkim kredycie

Rozważając sankcję darmowego kredytu w PKO BP, warto przyjrzeć się realnym korzyściom, jakie może przynieść kredytobiorcy. Analiza konkretnego przypadku pokazuje, że błędne obliczenia odsetek mogą prowadzić do znaczących nadpłat ze strony klientów. Jeden z kredytobiorców banku, który otrzymał kredyt na kwotę 80,700.00 zł, miałby zapłacić łącznie 183,500.00 zł, wliczając nadpłacone odsetki. Jednak dzięki zastosowaniu sankcji, klient zobowiązany jest do zwrotu jedynie pierwotnie pożyczonej kwoty. Oznacza to realną oszczędność wynoszącą około 102,800.00 zł, będącą różnicą między kwotą z sankcją a kwotą bez jej zastosowania. Taki wynik stawia w nowym świetle ustawowe uprawnienia konsumenta i pokazuje, że walka o swoje prawa może się okazać niezwykle opłacalna.

Jak uzyskać darmowy kredyt od banku?

Sankcja darmowego kredytu w przypadku kredytu konsumenckiego nie wymaga, jak w sprawach frankowych, uprzedniego unieważnienia zawartej umowy, żeby więc z niej skorzystać, wystarczające jest by kredytobiorca złożył do banku pisemne oświadczenia, iż zwraca kredyt bez odsetek i innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy, w terminie i w sposób ustalony w umowie.

Na złożeniu oświadczenia sprawa jednak najpewniej się nie skończy, gdyż, jak to banki mają w zwyczaju, kredytodawcy rzadko przyznają się do popełnionych błędów, więc taka sprawa swój finał najpewniej znajdzie w sądzie. Jeśli jednak i w twoim przypadku bank odmówi uznania zgłaszanych roszczeń, nie powinieneś się zniechęcać, ponieważ na sankcji darmowego kredytu zyskać można nawet kilkaset tysięcy złotych, a wygrana z bankiem wcale nie jest mrzonką, lecz jest jak najbardziej realna.

Kredyt i pożyczka PKO BP marża 0%, bez prowizji i odsetek – zobacz na czym polega i jak działa Sankcja Kredytu Darmowego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *