Wyrokiem z dnia 23 czerwca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny,  w sprawie o sygn. akt Sygn. akt XXVIII C 1977/21 ustalił, nieważność umowy o kredyt hipoteczny sporządzonej w dniu 19 grudnia 2005 roku zawartej pomiędzy naszymi Klientami a Bankiem Millennium Spółką Akcyjną w Warszawie oraz ustalił nieważność umowy o kredyt konsolidacyjny sporządzonej w dniu 26 kwietnia 2007 roku zawartej pomiędzy naszymi Klientami a Bankiem Millennium Spółką Akcyjną w Warszawie. Nadto, zasądził od pozwanego Banku Millennium Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz Klientów Kancelarii kwotę 13.973,96 zł, a także zasądził od pozwanego Banku Millennium Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów kwotę 11.834,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie do dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Wyrokiem z dnia 11 grudnia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny,  w sprawie o sygn. akt Sygn. akt VI ACa 1349/22 oddalił apelację strony pozwanej utrzymując korzystny dla naszych Klientów wyrok w mocy.

Korzyść naszych Klientów w związku z wygranym procesem wynosi 128 623,30 złotych. 

Postepowanie przed Sądem I instancji trwało zaledwie 14 miesięcy podczas których odbyła się jedna rozprawa na której został wydany wyrok. Natomiast całe postępowanie trwało łącznie 29 miesięcy podczas których odbyły się dwa terminy rozpraw.

W uzasadnieniu wyroku Sąd Okręgowy wskazał, że przedmiotowa umowa kredytu zawierała abuzywne postanowienia. W tym zakresie Sąd podkreślił, że umowa przewidywała bowiem waloryzowanie świadczeń spełnianych przez strony a ustalana miała być zgodnie z opracowywaną przez bank i obowiązującą w tym banku „Tabelą kursów”.

W ocenie Sądu takie ukształtowanie postanowień umownych, sprawiło, że bank mógł jednostronnie i arbitralnie modyfikować wskaźniki, według których obliczana jest zarówno wysokość kapitału kredytu do spłaty, jak i świadczeń kredytobiorcy. Waloryzacja kredytu na podstawie przedmiotowej umowy odbywała się w oparciu o tabele kursowe sporządzane jednostronnie przez pozwanego i to uprawnienie banku do określania wysokości kursów CHF na gruncie zawartej umowy nie doznawało formalnie żadnych określonych ograniczeń.

Sąd zgodnie z naszymi twierdzeniami wskazał, że jakiekolwiek ograniczenie w tym zakresie nie wynikało także z żadnych przepisów prawa i w pełni podzielił stanowisko prezentowane przez naszą Kancelarię, iż określenie wysokości należności obciążającej konsumenta z odwołaniem do tabel kursów ustalanych jednostronnie przez bank, bez wskazania jakichkolwiek obiektywnych kryteriów, jest nietransparentne, pozostawia pole do arbitralnego działania banku i w ten sposób obarcza kredytobiorcę nieprzewidywalnym i niemalże nieograniczonym ryzykiem oraz narusza równorzędność stron.

W ocenie Sądu nasi Klienci nie zostali także prawidłowo poinformowani o realnej skali ryzyka związanego z zaciągnięciem kredytu waloryzowanego do franka szwajcarskiego. Na pewno nie spełniały tego warunku lakoniczne informacje przedstawione naszym Klientom przez bank w treści oświadczenia o ryzykach związanych z zaciągnięciem kredytu hipotecznego w walucie obcej na co wskazywaliśmy w pismach procesowych. Naszym Klientom przed podpisaniem umowy nie zaprezentowano szczegółowej symulacji, która wskazywałaby, jakie kwoty będą oni musieli uiszczać na rzecz banku w przypadku istotnego a nie jedynie niewielkiego wzrostu kursu franka szwajcarskiego.

Mając na uwadze powyższe, Sąd podzielił w całości zaprezentowaną przez naszą Kancelarię argumentację w zakresie nieważności przedmiotowej umowy kredytowej i zasądził zwrot kosztów procesu.

Zapadły wyrok jest prawomocny, jednak, pełnomocnik pozwanego banku złożył do Sądu wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku co może stanowić zapowiedź złożenia w przedmiotowej sprawie skargi kasacyjnej. Mając jednak na uwadze kierunek linii orzeczniczej, należy wyrazić nadzieję, że nawet w takim przypadku korzystny dla naszych Klientów wyrok zostanie utrzymany w mocy.

Sprawę prowadził adw. Jacek Sosnowski oraz adw. Dennis Jonczyk – Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.

SZYBKIE Prawomocne unieważnienie kredytu we frankach Millennium Bank w Warszawie. Korzyść dla naszych Klientów 128 623,30 zł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *