Banki od co najmniej kilkunastu miesięcy zasypują „frankowiczów” propozycjami ugodowego zakończenia sporu. Należy pamiętać, że Ustawodawca nie przewidział w tym zakresie żadnych wytycznych. W konsekwencji Bank posiada pełną swobodę w zakresie kształtowania treści porozumień dotyczących „kredytów frankowych”. W toku niniejszej publikacji postaramy się Państwu przybliżyć, na jakie warunki mogą liczyć Klienci poszczególnych Banków, którzy rozważają zawarcie ugody.

mBank ugody dla Frankowiczów – warunki 

mBank S.A. z pewnością należy do grona Banków, które są najczęściej pozywane przez kredytobiorców. Tym samym już w 2022 r. Bank rozpoczął pierwszy etap programu ugodowego, który wówczas oparty był na modelu wypracowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego. Wówczas „frankowicze” mogli liczyć na przewalutowanie kredytu. Następnie Bank zaczął wystosować indywidualne propozycję ugodowe podlegające negocjacjom. Wedle powszechnie dostępnych danych, taką propozycję otrzymał niemalże każdy posiadacz aktywnego „kredytu frankowego”. 

Wątpliwości nie pozostawia determinacja Banku w zakresie rezygnacji z procesu sądowego. Odrzucenie ugody oznacza wyłącznie otrzymanie kolejnej, znacznie bardziej racjonalnej propozycji polubownego zakończenia sporu.

W przypadku mBanku, ugody kierowane są również do osób, które zdecydowały się na dochodzenie swoich praw na drodze sądowej. Bardzo często takie osoby mogą liczyć na całkowite umorzenie zadłużenia połączone z bonifikatą finansową. Należy jednak pamiętać, że ugoda jako forma wzajemnych ustępstw nigdy nie zapewni analogicznych korzyści finansowych jak proces sądowy.

Bank Millennium warunki ugód i negocjacje

Stanowisko Banku Millennium S. A. w dużej mierze przypomina praktykę mBanku w zakresie ugód. Być może wynika to z pokaźnej wielkości portfeli „kredytów frankowych” obydwu Banków. Także sposób komunikacji przyjął analogiczną formę, tzn. oddelegowani pracowniczy Banku samoczynnie nawiązują  kontakt z Klientami celem zaproponowania im propozycji przewalutowania kredytu po kursie niższym niż rynkowy. Ponadto zauważalna jest analogiczna determinacja i systematyczność w zakresie przedstawiania coraz to kolejnych propozycji ugowoych jak w przypadku wspomnianego już mBanku. 

Ponadto w sprawozdaniu finansowym Bank Millennium deklaruje, że jest otwarty na negocjowanie przedterminowej spłaty kredytu lub przewalutowania. Bank nie wspomina jednak o opcji zamknięcia kredytu z umorzeniem całości zadłużenia i o ewentualnym zwrocie nadpłaty, bądź jej części.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski – PKO BP warunki ugód

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. to zdecydowanie jeden z prekursorów w zakresie „kredytów frankowych”. To samo tyczy się także alternatywnych metod rozwiązywania sporu, gdyż Klienci tego Banku pierwsze propozycję otrzymywali już w październiku 2021 r. Początkowo właściwe rozmowy ugodowe były poprzedzone mediacjami przed Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego. Tym samym mieliśmy styczność z konwersją kredytu na złotówki, tak aby był to kredyt oprocentowany na bazie wskaźnika WIBOR plus średnia marża kredytów złotowych. Omawiana koncepcja okazała się niezbyt przyjazna względem konsumentów z uwagi na dość sporą rozbieżności w obliczeniach przedstawionych przez Bank i minimalną elastyczność w zakresie negocjowania warunków porozumienia.

W ostatnim czasie Bank PKO zmienił swoje podejście wobec alternatywnych metod rozwiązywania sporu i otworzył się na realne negocjację z Kredytobiorcami. 

BNP PARIBAS BANK POLSKA propozycje ugód dla Frankowiczów

Stanowisko Banku BNP Paribas względem ugodowego rozwiązania „problemu frankowego” należy z pewnością określić jako dynamiczne. Mianowicie początkowo propozycję ugodowe otrzymywały wyłącznie osoby, które zainicjowały proces. Następnie zaczęły one stanowić odpowiedź na wnioski o wydanie zaświadczeń na potrzeby procesu sądowego.

Obecnie ugody oferowane przez Bank BNP są kierowane praktycznie do wszystkich posiadaczy kredytów aktywnych, które powiązane są z walutą obcą. Ich kształt nie jest jednolity. Kurs przewalutowania proponowany przez Bank charakteryzuję  się ogromną rozbieżnością pomiędzy poszczególnymi propozycjami ugodowymi. Zdarza się różnica wynosi nawet 1,50 zł.

Bank Polska Kasa Opieki – Pekao SA bezpieczne ugody dla Frankowiczów?

Bank PEKAO dość długo pozostał bierny wobec alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Dopiero w październiku 2023 r. rozpoczął program ugód wzorowany na rządowym programie „Bezpieczny kredyt 2%”, jednakże został on rozłożony na dłuższy okres czasowy. W konsekwencji czas oczekiwania na konkretną propozycję ugodową mógł wynosić nawet kilka miesięcy. Kredytobiorcy zyskali możliwość przeliczenia „kredytu frankowego” na złotówki przy założeniu, że był on zawarty od początku w PLN i oprocentowany według stałej stopy wynoszącej 2%. Jednocześnie Bank przyjął zamkniętą pozycję na ewentualne negocjację ze strony Kredytobiorców.

Za wyróżnik ofert ugodowych Banku PEKAO należy z pewnością uznać fakt, że ich adresatem są także posiadacze kredytów spłaconych.

Czy warto podpisać ugodę z bankiem w 2024 roku?

Nie tylko omówione dotychczas Banki zdecydowały się na wdrożenie programu ugodowego, jednakże z pewnością skala ich działalności w tym zakresie jest znacznie mniejsza.W lwiej części przypadków adresatami ugód były osoby pozostające w procesie. Taką taktykę obrał m. in. Santander Consumer Bank, czy tęż
Credit Agricole.

Jak już wskazałem, warunki konwersji umowy „kredytu frankowego”, zwłaszcza w części dotyczącej umorzenia części długu w przypadku większości Banków podlegają negocjacjom. Dostrzegam w tym zakresie dość znaczny problem, gdyż konsument zawsze będzie stroną słabszą. Dla kredytobiorców jest to zazwyczaj pierwsza taka sytuacja i nie mają doświadczenia w tego typu pertraktacjach. Dodatkowym czynnikiem mającym wpływ na słabszą pozycję kredytobiorców jest to, że bank jest dużym podmiotem, mającym za sobą niekiedy całe działy czy kancelarie prawne działające na jego rzecz a co za tym idzie, także zazwyczaj wieloletnią praktykę w prowadzeniu negocjacji, także przez wzgląd na ilość postępowań w których występuje jako strona. 

Chcąc poprawić swoją pozycję negocjacyjną warto zapewnić sobie wsparcie adwokata lub radcy prawnego posiadającego doświadczenie w sporach przeciwko instytucjom finansowym

Obiekcje naszych Klientów budzi także sama forma prowadzenia rozmów z Bankami i samowolne ich zainicjowanie, co tylko utwierdza ich w przekonaniu, że Bank działa wyłącznie we własnym interesie. Szczególne obawy budzi narzucone tempo rozmów i wyznaczane terminy obowiązywania warunków ugodowych. Oznacza to, że Bank stosuje techniki manipulacyjne polegające na stworzeniu aluzji wyjątkowości i elitarności ugody poprzez ograniczony okres możliwości  jej zawarcia. Praktyka okazuje się jednak zupełnie inna, gdyż jawne odrzucenie ugody prowadzi najczęściej do przedstawienie kolejnej, bardziej atrakcyjnej propozycji.

Nie tylko konsumenci podchodzą w sposób sceptyczny do omawianej formy rozwiązania „sporu frankowego”. Wielu ekspertów dość sceptycznie podchodzi do ugód oferowanych przez banki. Nawet po owocnych negocjacjach, korzyści z zawarcia ugody nigdy nie będą choćby zbliżone, do tych które można uzyskać w drodze profesjonalnie poprowadzonego postępowania sądowego. 

Dodatkowo, w ostatnim czasie dysproporcja pomiędzy korzyściami płynącymi z zawarcia ugody z bankiem a zyskiem jaki daje unieważnienie umowy kredytowej przez Sąd pogłębiła się jeszcze po grudniowych wyrokach TSUE. 

Reasumując,  nasze dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że alternatywne metody rozwiązywania sporów są nieefektywne w przypadku stosunków pomiędzy konsumentem a Bankiem. Proces sądowy gwarantuje znacznie większe korzyści finansowe niż ugoda. Istotny jest fakt, że pozycja „frankowiczów” na sali rozpraw staj coraz bardziej silniejsza. Zeszłoroczne wyroki TSUE wyłącznie potwierdzają przedstawioną przeze mnie tezę. 

Ugody z frankowiczami. Co proponują banki w 2024 roku?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *