Wyrokiem z dnia 30 lipca 2021 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, sygn. akt XXVIII C 1427/21, ustalił nieważność umowy o dewizowy kredyt mieszkaniowy/inwestorski zawartej z d. Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu naszych Klientów.

Równocześnie Sąd obciążył w całości Pozwany Bank kosztami postępowania, zasądzając na rzecz kredytobiorców kwotę 11 868,00 zł.

Pozew w przedmiotowej sprawie został wniesiony do sądu w sierpniu 2020 roku, tym samym wyrok zapadł w niecały rok od złożenia pozwu.  Głównym roszczeniem, które Sąd zobowiązany był rozpatrzeć w pierwszej kolejności było roszczenie o ustalenie nieważności przedmiotowej umowy kredytu.  Podkreślenia wymaga fakt, iż wyrok w przedmiotowej sprawie został wydany po jednej rozprawie. 

 

W ustnych motywach rozstrzygnięcia sędzia zwrócił uwagę, że umowa zawarta przez strony jest nieważna ze względu na jej sprzeczność z przepisami prawa.  Sędzia zwrócił przede wszystkim uwagę na fakt, iż kredytobiorcy, którzy posiadali rachunek bankowy w walucie PLN nie mieli możliwości na podstawie zapisów umowy powziąć wiedzy jaka kwota zostanie im udostępniona przez Bank, albowiem nie było możliwym aby kwota kredytu oznaczona w umowie jako suma CHF mogła być pozostawiona do dyspozycji Powodów.

W ocenie Sądu kwota kredytu wskazana w umowie nie była kwotą kategoryczną, zaś wpisana tam wartość stanowiła jedynie punkt wyjścia do ustalenia kwoty kredytu, która wymagała zastosowania kursu kupna dewiz dla CHF obowiązującego w dniu płatności w Banku. 

Dodatkowo jako godzące w interes Kredytobiorców w ocenie Sądu należało uznać odwołanie do Tabeli kursów obowiązującej u Pozwanego. Umowa w żadnym miejscu nie określała sposobu ustalania kursu waluty , tj. nie odwoływała się do obiektywnych, sprawdzalnych i niezależnych od Banku jak również Kredytobiorców kryteriów. Umowa nie zawierała także uprawnienia dla kredytobiorców do uczestnictwa w szczególności na zasadach równości, w każdorazowym ustalaniu kursów w tym wypadku CHF. Pokazuje to, iż kredytobiorcy – konsumenci w chwili zawierania umowy nie dysponowali wpływem na ukształtowanie i wykonywanie kluczowego elementu stosunku prawnego.

Z drugiej strony jak trafnie zauważył Sędzia, Bank nie miał wyznaczonych kontraktowo żadnych ram i odniesień przy ustalaniu kursu waluty. W konsekwencji umowa przyznawała mu w tym zakresie dowolność. Także późniejsze zawarcie aneksu umożliwiającego spłatę bezpośrednio w walucie CHF nie miało znaczenia dla niniejszej sprawy. W ocenie Sądu strony nie zawarłby opisanej w pozwie umowy bez postanowień odnoszących się do przeliczeń, co oznacza, że  umowę po ich wyeliminowaniu należało uznać za nieważną w całości. 

Sąd podzielił więc zaprezentowaną przez Kancelarię argumentację w zakresie nieważności przedmiotowej umowy kredytowej.

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż jest to jeden z nielicznych, korzystnych wyroków dla tego typu umowy.  Umowy o dewizowy kredyt mieszkaniowy/inwestorski są umowami postrzeganymi przez wielu pełnomocników jako trudniejsze w uzyskaniu korzystnego dla klientów rozstrzygnięcia, z uwagi na przewidzianą w ich zapisach możliwość spłaty kredytu bezpośrednio w walucie CHF.  Pamiętając o tym, zwracaliśmy szczególną uwagę, że niedozwolony charakter klauzul przeliczeniowych jako tylko jedną z wad umowy, wskazując przy tym na szereg innych podstaw do uznania umowy za całkowicie nieważną. 

Argumentacja Kancelarii okazała się trafna. Powyższy przykład pokazuje, że także w postrzeganych za trudniejsze sprawach nasza Kancelaria dysponuje bogatą wiedzą i doświadczeniem. 

Zapadły wyrok jest nieprawomocny, jednak mając na uwadze kierunek linii orzeczniczej należy wyrazić nadzieję, że wyrok utrzyma się w II instancji.

Sprawę prowadził adw. Jacek Sosnowski i adw. Michalina Kasjaniuk.

Unieważnienie kredytu BZ WBK. Wygrywamy w Warszawie na 1 rozprawie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *