W dniu 31 maja 2021 r. Sąd Okręgowy w Katowicach w sprawie II C 995/19 unieważnił umowę kredytu indeksowanego do CHF z 2008 r. zawartą przez naszych Klientów z ING BANK ŚLĄSKI . Pozew w tej sprawie został złożony pod koniec listopada 2019 r.

 

Bank zgłosił ogromną ilość wniosków dowodowych, w tym wnioski o przesłuchanie kilku świadków ze strony Banku, które w naszej ocenie nie były celowe dla rozpoznania sprawy. Strategia ta, obliczona zapewne na przedłużanie postępowania okazała nieskuteczna. Sąd postanowił bowiem przesłuchać świadków na piśmie, co pozwoliło skrócić czas postępowania, gdyż możliwe było przeprowadzenie tego dowodu bez konieczności wyznaczania w tym celu rozprawy.

Adwokat z naszej Kancelarii prowadzący sprawę, za pomocą celnych i strategicznie sformułowanych pytań, wykazał bezużyteczność zeznań świadków banku dla sprawy. W tym przypadku skład orzekający nie miał żadnych wątpliwości, że postanowienia wzorca umownego odnoszące się do przeliczeń kredytu do waluty szwajcarskiej przy wypłacie kredytu i jego spłacie są abuzywne (niedozwolone), a Powodowie mają interes prawny w ustaleniu nieważności ich umowy kredytowej, gdyż generowała długoterminowy stosunek prawny, który w chwili wyrokowania nie został wykonany w całości.

Zgodnie z uzasadnieniem wyroku, Powodowie nie zostali należycie poinformowani o charakterystyce produktu, który został im sprzedany. W przypadku profesjonalisty (a bank nim jest, czy tego chce czy nie) powinny być zachowane (spełnione) najwyższe standardy informacyjne, bowiem charakter banku, będącego instytucją zaufania publicznego – czyni uprawnionym stawianie mu wymagań adekwatnych do realizowanej działalności i pełnionej funkcji w obrocie z konsumentami. 

Pozwany bank w niniejszej sprawie nie przedstawił jednak żadnych dowodów na okoliczność rzetelnego i sumiennego wypełnienia obowiązków informacyjnych względem Powodów, z czego dalej można byłoby wówczas (i tylko wówczas) wyprowadzać wniosek, że Powodowie zostali być może należycie poinformowani o ryzyku związanym z oferowanym im produktem (kredytem). 

Sąd ustalił, że postanowienia umowy kredytu, wprowadzające indeksację do waluty CHF kształtowały prawa i obowiązki naszych Klientów w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając ich interesy. W konsekwencji Sąd nie przychylił się do argumentów Banku, że umowa kredytu może być wykonywana po wyeliminowaniu z niej klauzul niedozwolonych, w oparciu o mechanizm indeksacji w postaci odwołania się do średniego kursu kupna/sprzedaży CHF ustalonego przez NBP.

Takie rozwiązanie byłoby sprzeczne z treścią i celem dyrektywy 93/13/EWG i równałoby się niczemu innemu jak tylko modyfikacji łączącego strony stosunku prawnego w interesie przedsiębiorcy (banku), a wbrew sformułowanemu w toku procesu wyraźnie i w sposób jednoznaczny interesowi konsumenta.

Klientów, nie interesowały też pośrednie rozwiązania. Z ekonomicznego punktu widzenia, stwierdzenie nieważności umowy kredytu było dużo bardziej opłacalne niż potencjalne korzyści, możliwe do uzyskania w przypadku zawarcia ugody.

Sąd Okręgowy w Katowicach tym samym podzielił argumentację wypracowaną przez Kancelarię na przestrzeni ostatnich kilku lat i w ponad kilkudziesięciu postępowaniach sądowych przeciwko temu bankowi.

Unieważnienie kredytu frankowego ING BANK ŚLĄSKI. Wygrywamy w Katowicach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *