Wyrokiem z dnia 19 grudnia 2022 r. wydanym w sprawie o sygn. akt IV C 253/20, Sąd Okręgowy w Warszawie, IV Wydział Cywilny w składzie sędziego Anny Tyrluk-Krajewskiej ustalił, że nie istnieje stosunek prawny wynikający z umowy kredytu hipotecznego z maja 2007 r. zawartej pomiędzy naszym Klientem a Getin Bank S.A. w Katowicach (obecnie Getin Noble Bank S.A. w Warszawie) wobec tego, że umowa jest nieważna i zasądził od Banku na rzecz naszego Klienta kwotę 453.292,90 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 5 kwietnia 2022 roku do dnia zapłaty oraz kwotę: 1.200 zł tytułem zwrotu kosztów sądowych i 10.800 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

  • Sąd Okręgowy w Warszawie uznał umowę kredytu hipotecznego z maja 2007 r. zawartą pomiędzy naszym Klientem a Getin Bank S.A. za nieważną.
  • Klient domagał się ustalenia nieważności umowy, a także zapłaty wszystkich wpłaconych przez niego kwot zgodnie z teorią dwóch kondykcji.
  • Postępowanie przed sądem trwało około 1,5 roku, a sąd w wyroku z dnia 19 grudnia 2022 r. zasądził od banku na rzecz Klienta kwotę 453.292,90 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

Przedmiotowa sprawa dotyczyła umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF sporządzonej na wzorcu umownym stosowanym przez ww. Bank. W powództwie zarzucono bankowi, że umowa kredytu zawiera niedozwolone klauzule związane z indeksacją kwoty kredytu do waluty obcej wyrażonej w CHF oraz klauzule przeliczające raty kapitałowo-odsetkowe według kursu kupna walut określonego w Tabeli Kursów obowiązującego w dniu uruchomienia środków. Ze względu na zastosowane przez Bank klauzule abuzywne w umowie Kredytobiorca domagał się ustalenia nieważności umowy.

Pozwany Bank w odpowiedzi na pozew wniósł o oddalenie powództwa w całości, podnosząc przy tym, że jego zdaniem umowa jest ważna i zgodna z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Na zaawansowanym etapie sprawy, została złożona modyfikacja powództwa i obok roszczenia ustalenia nieważności umowy zostało dodane roszczenie o zapłatę wszystkich wpłaconych przez Klienta kwot zgodnie z teorią dwóch kondykcji. 

W trakcie postępowania przed Sądem Okręgowym w Warszawie nastąpiła wymiana pism procesowych między stronami. Sąd rozpoznawał sprawę na dwóch terminach rozpraw, postępowanie dowodowe z przesłuchania świadków został przeprowadzony na piśmie, natomiast dowód w postaci zeznań strony jako kluczowy dowód w sprawie został przeprowadzony w trybie stacjonarnym. Z kolei dowód z opinii biegłego z zakresu finansów i bankowości został przez Sąd pominięty jako dowodu nieprzydatny do wydania rozstrzygnięcia. 

Ponadto w trakcie procesu Bankowy Fundusz Gwarancyjny wszczął wobec Getin Noble Bank postępowanie o przymusowej restrukturyzacji. Wskutek tego istniało ryzyko, iż postępowanie zostanie zawieszone na wniosek Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, jednakże ostatecznie do zawieszenia postępowania nie doszło i Sąd wydał wyrok w sprawie. 

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd podzielił w całości argumenty zawarte w powództwie i modyfikacji powództwa dotyczące występowania w umowie klauzul abuzywnych. W ocenie Sądu warunki umowy dotyczące ustalania kursów waluty CHF, które miały zastosowanie do ustalania wysokości kredytu i wysokości rat kapitałowo-odsetkowych dawały pozwanemu bankowi uprawnienie do dowolnego i jednostronnego kształtowania zobowiązań drugiej strony umowy.

W ocenie Sądu – postanowienia przedmiotowej Umowy dotyczące określenia mechanizmu indeksacji poprzez przyznanie wyłącznie jednej ze stron umowy możliwości dowolnego i nieograniczonego modyfikowania wysokości świadczenia są sprzeczne z zasadą swobody umów. Sprzeczność z ustawą postanowień odsyłających do Tabel Kursowych Banku prowadzi do upadku całego mechanizmu indeksacji, ponieważ bez tego odesłania nie byłoby możliwe ustalenie wysokości świadczeń stron.

Zapadły wyrok jest nieprawomocny, pełnomocnik Banku ma możliwość złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku, a następnie apelację. Jednakże biorąc pod uwagę ukształtowaną linię orzeczniczą w sprawach kredytów powiązanych z walutą obcą, z dużym prawdopodobieństwem wyrok ten zostanie utrzymany w mocy.

Sprawę prowadzili adw. Jacek Sosnowski i adw. Tomasz Pietrusiak – Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

Unieważnienie kredytu Getin Bank w restrukturyzacji i 453.292,90 zł dla naszego Klienta. Szybko wygrywamy w Warszawie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *