W dniu 25 października 2022r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca – Sędzia Aldona Szawrońska-Eliszewska wydał wyrok w sprawie o sygnaturze akt: XXVIII C 5583/21, w którym ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowany kursem CHF zawarta w lipcu 2008 r. pomiędzy naszymi Klientami i BRE Bankiem Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, którego następcą prawnym jest pozwany mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie jest nieważna oraz zasądził od Pozwanego Banku na rzecz naszych Klientów kwoty: 211 748, 48  zł oraz 135 442,32 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 28 lipca 2022 r. do dnia zapłaty. Sąd ustalił także, że koszty procesu ponosi pozwany mBank SA z siedzibą w Warszawie w całości, których wyliczenie poleca Referendarzowi Sądowemu po prawomocnym zakończeniu postępowania w sprawie.

Pozew wpłynął do Sądu w maju 2021 r., a wyrok zapadł po przeprowadzeniu 2 rozpraw. Sąd ograniczył postępowanie dowodowe wyłącznie do przesłuchania Powodów. Pominął z kolei jako nieistotne wnioski o przesłuchanie świadka Banku oraz dowód z opinii biegłego.

Sprawa dotyczyła kredytu, który został udzielony na finansowanie nabycia lokalu mieszkalnego położonego w Warszawie oraz finansowanie kosztów okołokredytowych.

Kredyt ten był tzw. kredytem indeksowanym do CHF, tj. takim, w którym kwota udzielonego kredytu była wyrażona w złotówkach. 

Pozwany Bank w odpowiedzi na pozew wnosił o oddalenie powództwa, podnosząc m. in. iż jego zdaniem sporna umowa jest ważna, zgodna z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym regulacjami Kodeksu cywilnego oraz Prawa Bankowego, a także zarzut przedawnienia roszczeń. Pełnomocnik banku argumentował również, że powód nie posiada tzw. interesu prawnego w domaganiu się ustalenia nieważności umowy kredytu.

Zdaniem Sądu I instancji powództwo było zasadne i zasługiwało na uwzględnienie z uwagi na fakt, iż kwestionowana w sprawie umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowany kursem CHF jest nieważna z uwagi na jej sprzeczność z właściwością (naturą) stosunku zobowiązaniowego.

Ponadto zawiera ona szereg postanowień abuzywnych, które nie mogą być zastąpione jakimikolwiek innymi regulacjami prawnymi, co także skutkuje nieważnością ww. umowy. Skutkiem nieważności ww. umowy jest nieistnienie wynikającego z niej stosunku prawnego.

Należy bowiem wskazać, iż gdy żądanie zmierza do ustalenia nieistnienia stosunku prawnego, jego podstawę faktyczną mogą stanowić w szczególności takie okoliczności faktyczne, które wskazują na to, że mająca być źródłem tego stosunku czynność prawna (np. umowa) jest nieważna albo w ogóle nie została dokonana. Zarówno nieważność czynności prawnej, jak i jej nieistnienie (brak tej czynności) powodują, że stosunek prawny, który miałby z czynności prawnej wynikać, nie powstaje, a zatem nie istnieje.

Z uwagi na nieważność umowy kredytu, dla ostatecznego rozliczenia stron zastosowanie znalazły przepisy art. 405 – 410 Kodeksu cywilnego. W najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego nie budzi już żadnych wątpliwości zagadnienie, że jeżeli w następstwie zastosowania przedstawionych reguł umowa kredytu stała się trwale bezskuteczna (nieważna), świadczenia spełnione na jej podstawie powinny być postrzegane jako świadczenia nienależne

Bank wypłacił powodom z tytułu przedmiotowej umowy kredytu 700.000,00 złotych. Następnie kredytobiorcy spełniali świadczenia odpowiadające określonym w umowie ratom kapitałowo-odsetkowym wpłacając na rzecz banku w okresie od dnia 6 października 2008 roku do dnia 7 stycznia 2022 roku kwotę 211.748,84 złotych i 135.442,32 CHF.

Powyższe ustalenia wynikają z zaświadczeń wystawionych przez Bank. Z uwagi na nieważność ww. umowy kredytu, na podstawie powołanych przepisów nasi Klienci mogą domagać się zwrotu kwot wskazanych w pozwie Z tych względów Sąd w pkt. II sentencji wyroku zasądził od pozwanego na rzecz powodów dochodzone, ww. kwoty.  

W przypadku uprawomocnienia się tego orzeczenia, łączna korzyść naszych Klientów opiewać będzie na ok. 1,5 miliona złotych!

Powyższy przykład dobitnie pokazuje, że ewidentnie umacnia się korzystna dla „Frankowiczów” linia orzecznicza w sprawach kredytów indeksowanych do CHF byłego BRE Banku S.A. (obecnie m Bank). Jest to bowiem kolejny (nieprawomocny) wyrok w sprawie przeciwko temu Bankowi uzyskany przez Kancelarię Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.

Sprawę prowadzą: adwokat Jacek Sosnowski oraz adwokat Bartłomiej Górczyński – Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

Unieważnienie kredytu mBank „Multiplan” z 2008 r. i 211 748, 48  zł oraz 135 442,32 CHF. Wygrywamy w Warszawie w 17 MIESIĘCY. Zysk dla Klienta 1,5 MILIONA ZŁOTYCH

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *