Miło nam poinformować, że wyrokiem z dnia 25 października 2022 r. wydanym na posiedzeniu niejawnym w sprawie o sygnaturze akt: I C 637/21 Sąd Okręgowy w Katowicach I Wydział  Cywilny w składzie: SSO Katarzyna Zadora:

  1. ustalił nieważność umowy o kredyt hipoteczny zawartej przez Klientkę Kancelarii w 2008 r. z Bankiem Millennium S.A.,
  2. zasądził od pozwanego Banku na rzecz naszej Klientki 58.617,03 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia następnego po doręczeniu pozwu do dnia zapłaty,
  3. zasądził zwrot całości kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

Powództwa zostało zainicjowane w maju 2021 r. Co ciekawe, całość postępowania odbyła się bez konieczności wizyty w Sądzie.  Sąd odebrał bowiem zeznania na piśmie – zarówno od świadków Banku, jak również naszej Klientki. Wyrok zapadł w niecałe 1,5 roku. 

Przedmiotem sporu pozostawała standardowa umowa kredytu hipotecznego zawierana przez Bank Millennium S.A. w 2008 r. W tym przypadku był to kredyt indeksowany do franka szwajcarskiego na kwotę ok 174.000,00 złotych. Środki pochodzące z kredytu były przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu mieszkania na  Śląsku.

W pozwie Kancelaria zgłosiła żądanie ustalenia nieważności / unieważnienia ww. umowy kredytu oraz ewentualnie roszczenie o tzw. „odfrankowienie”.

Argumentacja sprowadzała się zasadniczo do sprzeczności umowy kredytu z zasadami prawa powszechnie obowiązującego – tj. przepisami Prawa Bankowego oraz Kodeksu Cywilnego. Kancelaria przytoczyła także postanowienia umowy, które naszym zdaniem winny zostać zakwalifikowane przez Sąd jako tzw. postanowienia abuzywne.

Pełnomocnik pozwanego Banku domagał się oddalenia powództwa. W odpowiedzi na pozew akcentowano, że sporna umowa została zawarta zgodnie z przepisami prawa, a kredytobiorca został pouczony o ryzykach związanych z kredytem waloryzowanym do waluty obcej. Zdaniem Banku nie sposób kwalifikować także jakichkolwiek postanowień jako klauzule abuzywne.

Sąd uwzględnił żądanie główne, podzielając argumentację zawartą w pozwie oraz dalszych pismach procesowych, odnoszącą się do nieważności umowy. 

Jako, że wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym, to nieznane są nam nawet ustne motywy rozstrzygnięcia. Podstawy, którymi kierował się Sąd będą znane dopiero z treści pisemnego orzeczenia.

Jak można jednak zakładać, umowa została uznana za sprzeczną przepisami prawa powszechnie obowiązującego, jako naruszająca art. 3531 oraz art. 3851 Kodeksu cywilnego. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na niedookreśloność świadczenia (tj. nieznane saldo kredytu w PLN i CHF). 

Zawarte w umowie postanowienia dotyczące sposobu przeliczania kwot kredytu – przy uruchomieniu oraz poszczególnych spłat, zawierały wszak niedopuszczalne odesłanie do tabel kursowych Banku. Co więcej, postanowienia te są niejasne, nieprecyzyjne, a jest to najistotniejszy element umowy. Na ich podstawie nie da się nie tylko ustalić kwoty kredytu, ale nawet jego waluty. Istnieją także argumenty, że faktycznie był to kredyt złotowy. 

W konsekwencji, biorąc pod uwagę wzmiankowane wadliwości umowy, Sąd uznał, że w takim kształcie nie może ona nadal obowiązywać, o konsekwencjach czego nasza Klientka została także pouczona. Suma 58.617,03 zł to nadpłata ponad spłacony przez naszą Klientkę kapitał kredytu na moment inicjowania postępowania (rozstrzygnięcie Sądu nastąpiło więc w oparciu o tzw. „teorię salda”).

W chwili obecnej wyrok jest nieprawomocny, a Bank zapewne wywiedzie apelację. W przypadku uprawomocnienia orzeczenia, szacunkowa korzyść Klientki Kancelarii wyniesie ok. 250.000,00 złotych.

Sprawę prowadzą adwokat Jacek Sosnowski oraz adwokat Bartłomiej Górczyński – Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

Unieważnienie kredytu we frankach Millennium Bank z 2008 r. i 58.617,03 zł dla naszej Klientki. Wygrywamy w KATOWICACH BEZ WIZYTY W SĄDZIE!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *