Wyrokiem z dnia 30 maja 2022 r. roku wydanym w sprawie o sygn. akt I C 1648/21, Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej I Wydział Cywilny ustalił, że umowa kredytu zawarta przez naszych Klientów z pozwanym, mBank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, jest nieważna, oraz zgodnie z tzw. teorią dwóch kondykcji, zasądził od banku na rzecz Klientów kwotę 154.795,06 zł, wraz z ustawowymi odsetkami, nadto obciążył pozwanego wszelkimi kosztami procesu.

Pozew wpłynął do Sądu w dniu 15 września 2021 r.

Sprawa przebiegała bardzo standardowo. Bank akcentował charakterystyczne dla siebie argumenty.

W trakcie trwania procesu Pełnomocnik banku nie zaproponował ugody.

Obie strony sporządziły po dwa obszerne merytoryczne pisma procesowe.

Odbył się tylko jeden termin rozprawy – 10 maja 2022 r. 

Sąd pominął wniosek dowodowy banku o przesłuchanie świadków, a następnie przesłuchał Powodów. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego i pouczeniu Powodów o skutkach nieważności, Sąd zamknął przewód sądowy, odraczając publikację na dzień 30 maja 2022 r., wydając ostatecznie korzystny dla Klientów wyrok.

Sąd uwzględnił argumenty Strony powodowej dotyczące występowania w umowie klauzul abuzywnych, oraz okoliczności zawarcia umowy. 

Za klauzule niedozwolone uznano zapisy umowy dotyczące przeliczenia kwoty kredytu jak i rat kredytu z waluty PLN na CHF, oraz odwrotnie. Co więcej, jako nieuprawnione potraktowano zapis, iż bank mógł jednostronnie kształtować kurs. Sąd zwrócił też uwagę, iż abuzywność obarcza także okoliczność, że postanowienia umowy nie były indywidualnie uzgodnione. Eliminacja wskazanych niedozwolonych postanowień, z uwagi na ich wagę, wg Sądu, musi doprowadzić do sytuacji, w której umowa nie może być w dalszym ciągu wykonywana.

Zapadły wyrok jest nieprawomocny, jednak mając na uwadze kierunek linii orzeczniczej, można być dobrej myśli co do ostatecznego ewentualnego rozstrzygnięcia przed Sądem Apelacyjnym.

Sprawę prowadził adw. Jacek Sosnowski – Kancelaria adwokacka adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

Unieważnienie kredytu we frankach mBank „Multiplan” i 154.795,06 zł dla naszych Klientów. Wygrywamy po 1 ROZPRAWIE w Bielsku-Białej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *