Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 28 grudnia 2023 r. wydanym w sprawie o sygn. akt XXVIII C 12028/22 ustalił, że umowa pożyczki hipotecznej dla osób fizycznych „MultiPlan” waloryzowana kursem CHF, zawarta dnia 23 października 2008 r. pomiędzy Klientem naszej Kancelarii, a BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (obecny: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie) jest w całości nieważna, zarazem zasądzając na rzecz Powoda kwotę 71 263,40 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 19 stycznia 2023 r. do dnia zapłaty, dodatkowo uwzględniając wniosek o zasądzenie od Banku pełnego zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu. Postępowanie trwało 18 miesięcy. Wyrok zapadł po pierwszej rozprawie.

 

W niniejszej sprawie pozew został wniesiony w czerwcu 2022 r. Powód w pozwie domagał się ustalenia nieważności umowy pożyczki zawartej na kwotę 65 000,00 zł poddanej indeksacji. Konsument przeznaczył wypłacone środki na podstawie umowy pożyczki na budowę domu, której ostatecznie nie udało się ukończyć.

Część środków pieniężnych została przeznaczona na spłatę innych zobowiązań. Klient samodzielnie spłacał pożyczkę mimo zawartego kilka lat po jej zaciągnięciu związku małżeńskiego. W roku 2008 Powód pracował w banku na umowie o pracę jako główny specjalista. Przy zawieraniu umowy Klient nie miał wpływu na kształt postanowień odnoszących się do tabel kursowych, ani nie mógł negocjować w zakresie kursu CHF przy jakim będzie następować wypłata kwoty pożyczki.

Sąd ocenił, iż postanowienia umowy dotyczące indeksacji do waluty franka szwajcarskiego są sprzeczne z treścią art. 3531 k.c., tj. nie zawierają dostatecznie dokładnego określenia świadczeń stron umowy z uwagi na możliwość jednostronnego kształtowania kursu CHF przez Bank. Sąd uzasadniał swój wyrok, naruszeniem przez bank zasad współżycia społecznego poprzez nie odwołanie się przy określaniu kursu waluty obcej do podstaw obiektywnych lub wskazań kursu podmiotów trzecich.

Klauzulę indeksacyjną uznano za abuzywne postanowienie wadliwie określające główne świadczenie stron której usunięcie prowadzi do sytuacji w której umowa nie może być dalej wykonywana, dlatego orzeczono uznanie jej za nieważną. Za obojętne dla rozstrzygnięcia Sądu pozostał sposób wykonywania umowy, poprzez niespełnienie pierwotnie zakładanych celów jej podpisania.

Od omawianego wyroku pozwany Bank złożył apelację, jednak mimo to mamy nadzieję, że korzystny dla naszego Klienta wyrok zostanie utrzymany w mocy.

Sprawę prowadzili adw. Jacek Sosnowski oraz adw. Michalina Kasjaniuk – Kancelaria Adwokacka adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.

Unieważnienie pożyczki hipotecznej mBank „Multiplan” i 71 263,40 zł dla naszego Klienta byłego pracownika banku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *