Miło nam poinformować, iż wyrokiem z dnia 11 grudnia 2023 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, sygn. akt XXVIII C 16206/21 ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny naszych Klientów z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie – jest nieważna. Jednocześnie Sąd zasądził od Pozwanego Banku Millennium S.A., na rzecz naszych Klientów kwotę 82 033,01 PLN i 46 933,42 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 17 grudnia 2021 r. do dnia zapłaty. Postępowanie trwało 24 miesiące. Wyrok zapadł po pierwszej rozprawie. 

W niniejszej sprawie pierwotnie pozew został wniesiony w listopadzie 2021 roku. Powodowie w pozwie domagali się ustalenia nieważności umów kredytu. Powodowie w pozwie domagali się ustalenia nieważności umowy kredytu zawartej na kwotę 311 500,00 zł. Na skutek złożonej modyfikacji powództwa, wniesiono także o zasądzenie od pozwanego kwoty 82 033,01 PLN i 46 933,42 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, liczonymi od dnia następnego po dniu doręczenia pozwu do dnia zapłaty. 

Klienci zaciągnęli zobowiązanie kredytowe celem sfinansowania budowy domu metodą gospodarczą. Zapoznali się z informacyjnymi sformułowanymi na druku i poświadczyli zapoznanie się z nimi podpisami. Przedstawiony tekst stwierdzał, iż wybrany wariant będzie zapewniał niższe oprocentowanie, względem kredytu złotowego oraz akceptację przez Powodów ryzyka kursowego, zakładającego możliwość wystąpienia dla Kredytobiorców większej wielkości świadczeń płatnych na przyszłość zależnych od kursu CHF.

Doradca kredytowy przedstawił jedyną ofertę dostępną na rynku, przy której Konsumenci mieli mieć zdolność kredytową. Zawierając umowę Klienci nie rozumieli zasadniczego mechanizmu waloryzacji kredytu do CHF. Zamiast pełnej informacji o charakterystyce oferowanego kredytu Powodowie otrzymali zapewnienia Doradcy o stabilności waluty franka szwajcarskiego.

Sąd uznał, iż sprzeczne z naturą stosunku zobowiązaniowego jest jednostronne oznaczenie przez bank kursu waluty dla przypadających Kredytobiorcom kolejno naliczanych do zapłacenia rat. Brak obiektywnych i weryfikowalnych kryteriów oznaczenia tego kursu, świadczą o abuzywności całej umowy. Wymóg przejrzystości płynący z Dyrektywy 93/13 nie został spełniony wobec Powodów, z uwagi na nieprzedstawienie w sposób pełny kompletu informacji potrzebnych do zrozumienia przez konsumenta charakteru oferowanej umowy. Nie przyłożono należytej wagi do kwestii spoczywającego na kredytobiorcach nieograniczonego ryzyka kursowego w przypadku deprecjacji złotówki względem franka szwajcarskiego. Jak ustalił Sąd, Powodowie nie byli w stanie przypuszczać, iż istnieje realne ryzyko gwałtownego wzrostu kursu CHF wobec PLN. 

Sąd dopuścił termin na zasądzenie odsetek na rzecz Powodów, jako liczony od dnia 17 grudnia 2021 r., tj. po upływie 7 dni od doręczenia pozwanemu odpisu pozwu, które miało miejsce w dniu 9 grudnia 2021 r., do dnia zapłaty. Uzasadniało to wezwanie dłużnego banku do zapłaty w chwili doręczenia pozwu, uwzględniające siedmiodniowy okres dla banku na ustosunkowanie się do wezwania.

Od omawianego wyroku pozwany Bank złożył apelację. Z niecierpliwością będziemy oczekiwać na werdykt Sądu II instancji, o którym również Państwa poinformujemy.

Sprawę prowadzili adw. Jacek Sosnowski oraz adw. Michalina Kasjaniuk – Kancelaria Adwokacka adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.

Sąd Okręgowy w Warszawie unieważnienie kredytu we frankach Millennium Bank oraz 82 033,01 PLN i 46 933,42 CHF dla naszych Klientów na 1 rozprawie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *