Wyrokiem z dnia 5 lipca 2023 r. w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wydanym w sprawie o sygn. akt XXVIII C 5585/23 z powództwa naszych Klientów przeciwko mBank Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie że umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowany kursem CHF, zawarta w dniu 25 lipca 2007 roku przez naszych Klientów z BRE Bank spółką akcyjną z siedzibą w Warszawie – jest nieważna, zasądził od pozwanego mBank spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz naszych Klientów łącznie kwotę 175 939,89 zł (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy) oraz 79 932,88 CHF (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa franki szwajcarskiej osiemdziesiąt osiem centymów) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 6 lipca 2023  roku do dnia zapłaty, w pozostałym zakresie powództwo oddalił oraz zasądził od pozwanego mBank spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz naszych Klientów łącznie kwotę 11 864 (jedenaście tysięcy osiemset trzydzieści cztery) złote tytułem zwrotu kosztów procesu. 

Postępowanie w niniejszej sprawie zostało zainicjowane pozwem złożonym w lipcu 2019 r., w związku z czym postępowanie trwało 4 lata. Sąd przeprowadził w tym postępowaniu dwa terminy rozpraw, na pierwszym przesłuchał Powodów. Po drugim posiedzeniu wydał wyrok.

Kredyt został udzielony na zakup niezabudowanej działki oraz refinansowanie nakładów poniesionych na zakup przedmiotowej nieruchomości, na której była zarejestrowana działalność gospodarcza przez parę lat.

Sąd Okręgowy w ustnych motywach rozstrzygnięcia w całości podzielił argumentację Powodów prezentowaną w procesie. Umowa kredytowa nie zasługiwała na utrzymanie jej w mocy z uwagi na zawarte w niej klauzule abuzywne. Sąd ustalił, że umowa jest wadliwa i tym samym bezskuteczna względem Powodów, zatem zasadne jest roszczenie o zwrot Powodom przez Pozwany Bank świadczeń, które uiścili w wykonaniu nieważnej umowy kredytowej. 

Złożenie apelacji przez stronę pozwaną będzie stanowiło asumpt do podejmowania dalszych kroków prawnych w celu prawomocnego utrzymania niniejszego wyroku.

Sprawę prowadzi Kancelaria Adwokacka adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

Warszawa unieważnienie kredytu mBank „mPlan” i 175 939,89 zł oraz 79 932,88 CHF dla naszych Klientów. Działalność gospodarcza w nieruchomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *