W dniu 25 kwietnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny Urbańskiej wydał wyrok w sprawie o sygn. XXVIII C 1873/21, z powództwa naszych klientów – kredytobiorców dawnego Kredyt Bank S.A., obecnie Santander Bank Polska S.A., w którym ustalił nieważność w całości dwóch umów kredytu hipotecznego EKSTRALOKUM, indeksowanych tabelowym kursem CHF zawartych przez naszych klientów w latach 2007 i 2008 r., a także zasądził na rzecz naszych klientów zwrot kosztów procesu w całości, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm odrębnymi przepisami przewidzianych.

  • Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok na korzyść powodów, naszych klientów, w sprawie dotyczącej nieważności dwóch umów kredytowych hipotecznych indeksowanych do franka szwajcarskiego (CHF) zawartych w 2007 i 2008 roku.
  • Sąd uznał umowy za całkowicie nieważne i nakazał bankowi pozwanemu zwrot kosztów postępowania sądowego.
  • Sprawa pierwotnie została przydzielona do innego wydziału, ale została przekazana do docelowego wydziału i została rozstrzygnięta po jednej rozprawie i przedstawionych przez klientów dowodów oraz dokumentów złożonych jako część pozwu.

Wyrok zapadł po przeprowadzeniu zaledwie jednej rozprawy, na której przeprowadzony został dowód z przesłuchania naszych klientów. Podczas rozprawy sąd aktywnie i szczegółowo pytał ich  o okoliczności zawarcia obydwu umów, zakres informacji wówczas jej udzielonych na temat ryzyka kursowego oraz istoty kredytu indeksowanego.

Dla sądu istotne były również kwestie stanu świadomości kredytobiorców na temat kredytów waloryzowanych, a także możliwości, a raczej ich brak, negocjacji i  indywidualnych uzgodnień warunków umów. Sąd uzyskał również od naszych klientów  twierdzącą odpowiedź na pytanie o ich wolę ustalenia nieważności  obydwu umów kredytu w całości.

Poza ustaleniem nieważności dwóch umów kredytu w jednym postępowaniu warto zwrócić uwagę, że sprawa pierwotnie  rozpoznawana była przez XXV Wydział Cywilny warszawskiego Sądu Okręgowego, zaś finalne rozpoznanie sprawy nastąpiło po przejściu SSO Agnieszki Wlekły – Pietrzak do XXVIII Wydziału Cywilnego.

Poza wysłuchaniem stron, sąd przeprowadził podczas jednej rozprawy jedynie  dowody z dokumentów załączonych do pozwu i odpowiedzi na pozew. Pozwoliło to na sprawne przeprowadzenie postępowania  i miało istotny wpływ na relatywnie szybkie rozstrzygnięcie sprawy. Za zbędne w ocenie sądu było przesłuchiwanie wnioskowanych przez bank świadków, którzy nie brali udziału z zawieraniu umowy.

Okoliczności co do których mieli oni zeznawać, w postaci rzekomego pozyskiwania przez bank waluty CHF na sfinansowanie kredytów hipotecznych, makroekonomicznych uwarunkowań całej akcji kredytowej w latach 2004 – 2009 – wszystko to sąd uznał za nieistotne w wyjaśnieniu ważnych kwestii dla sprawy. Podobnie za zbędne uznał sąd przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego z dziedziny ekonomii i bankowości, wskazując, że nie przyczyni się on do ustalenia zawarcia w umowie niedozwolonych postanowień i dopuszczalności samej konstrukcji takiej umowy.

Te kwestie były w ocenie sądu najistotniejsze, bowiem nie ulegało wątpliwości, ze klauzule niedozwolone zostały w obydwu umowach zawarte, zaś umowy w tym kształcie były dotknięte sankcją nieważności. Sąd dostrzegł również fakt, że bank jako przedsiębiorca nie miał prawa proponować i zawierać z konsumentami umowy kredytu o takiej konstrukcji, gdzie nieograniczone ryzyko zmiany kursu waluty, oprocentowania kredytu, a zatem i salda zadłużenia oraz raty kredytu obciążały wyłącznie kredytobiorców.

Sąd wskazał również, że zapisy obydwu umów w sposób jaskrawy naruszały zasadę równowagi stron stosunku prawnego, ponadto brak w umowach i towarzyszących im załącznikach było wskazania szczegółowych, precyzyjnych i obiektywnych zasad ustalania kursów do przeliczania świadczeń. Oczywistą dla sądu była również kwestia, że umowy zawierały niedozwolone postanowienia umowne, zaś ich wyeliminowanie z każdej umowy oznacza, że nie mogą one nadal być wykonywane – czego konsekwencją mogło być jedynie ustalenie ich nieważności w całości.

Sprawę prowadzil adwokat Jacek Sosnowski, Kancelaria Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

 

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie: Nieważność dwóch umów kredytowych indeksowanych do CHF lat 2007 i 2008 r. naszych Klientów na 1 ROZPRAWIE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *