Wyrokiem z dnia 6 kwietnia 2023 r. roku Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, sygn. akt XXVIII C 5620/21 zasądził od Deutsche Bank Polska S.A. w Warszawie na rzecz naszych Klientów kwotę 567 829,75 zł wraz z odsetkami ustawowym za opóźnienie liczonymi od dnia 4 kwietnia 2023 r. do dnia zapłaty. Jako, że Klienci wygrali proces w całości, zasądził od Pozwanego Banku na rzecz Powodów kwotę 11 834 zł wraz z odsetkami ustawowymi od kwoty 11 834,00 zł od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Sprawa dotyczyła roszczenia o zapłatę świadczenia nienależnego ze spłaconej umowy kredytu denominowanego. W niniejszej sprawie pozew został złożony w maju 2021 r., a Sąd dokonał wszystkich ustaleń na jednej rozprawie i po 15-minutowej przerwie ogłosił wyrok. W ramach postępowania dowodowego zostali przesłuchani Powodowie oraz Sąd zobowiązał świadków wskazanych przez Bank do odpowiedzi na pytania stron na piśmie. Postępowanie przed Sądem I instancji trwało więc 23 miesiące.

W przedmiotowym pozwie nasi Klienci zarzucili Pozwanemu m.in., że w ww. umowie kredytu zostały zawarte klauzule niedozwolone. Nasi klienci wskazali m.in. na postanowienia, które nie zostały z nimi indywidualnie uzgodnione a ponadto były nietransparentne, kształtowały prawa i obowiązki Powodów w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszały ich interesy. Powodowie podnieśli również, że konsekwencją uznania kwestionowanych postanowień za abuzywne jest to, iż są one bezskutecznie i nie wiążą stron.

Powodowie podnieśli także, że ww. umowa jest nieważna z uwagi na to, że jest sprzeczna z ustawą prawo bankowe, ponieważ kwota kredytu została określona ww. umowie niejednoznacznie. Ponadto przedmiotowa umowa sprzeczna jest również z zasadą ekwiwalentności świadczeń strony, co przejawia się w przerzuceniu całości ryzyka wynikającego z umowy na konsumentów, o czym w dniu podpisania umowy nasi Klienci nie zostali poinformowani.

Sąd w ustnych motywach, w pierwszej kolejności potwierdził twierdzenia Powodów o tym, że postanowienia dotyczące przeliczeń franków szwajcarskich na złotówki są abuzywne. Sąd podkreślił, że abuzywne postanowienia nie mogą zostać zastąpione. Ponadto Powodowie świadomi skutków jakie rodzi uznanie umowy za nieważną, potwierdzili, że zgadzają się na takie rozstrzygnięcie. 

Zdaniem Sądu uznanie wyżej określonych postanowień umowy za abuzywne oraz brak możliwości uzupełnia luk powstałych wskutek wyeliminowania tych postanowień, w konsekwencji prowadziło to do uznania wykonanej umowy za nieważną i zasądzenia na rzecz Kredytobiorców wpłaconego przez nich na rzecz Banku świadczenia nienależnego.

Pozwany Bank złożył wniosek o sporządzenie uzasadnienia powyższego wyroku, co stanowi zapowiedź wniesienia apelacji, niezależnie od tego – po analizie prawomocnych wyroków jakie zapadły z udziałem tego Banku – Klienci Kancelarii ze spokojem mogą oczekiwać na przebieg postępowania sądowego w drugiej instancji.  

Sprawę prowadzili adw. Jacek Sosnowski oraz adw. Michalina Kasjaniuk – Kancelaria adwokacka adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.

Czy da się unieważnić kredyt we frankach Deutsche Bank w Warszawie w 15 minut? TAK! 567.829,75 zł dla naszych Klientów po 1 ROZPRAWIE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *