Wyrokiem z dnia 29 września 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie ws. VI ACa 1251/22 na skutek apelacji pozwanego Banku Millennium S.A. od wyroku Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 14 czerwca 2022 r., sygn. akt III C 334/22, postanowił, że:

I. zmienia zaskarżony wyrok w punkcie drugim w ten sposób, że oddala powództwo o zapłatę odsetek ustawowych za opóźnienie od wskazanej tam kwoty za okres poprzedzający dzień 20 września 2023 r.;

II. oddala apelację w pozostałej części;

III. zasądza od Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz Powoda kwotę 8 100,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego wraz z odsetkami

Niniejsze postępowanie zostało zainicjowane w sierpniu 2021 r., co oznacza, że całe postępowanie do uzyskania prawomocnego wyroku trwało zaledwie 25 miesięcy, co jest czasem bardzo krótkim, zwłaszcza, że proces toczył się przed najbardziej obciążonymi sądami w Polsce. Dodatkowo na skutek wygranej na rzecz Klienta Kancelarii została zasądzona kwota 251 066,90 zł.

W pierwszej instancji po niespełna 10 miesiącach od wniesienia pozwu Klient Kancelarii mógł się cieszyć z wyroku, który w całości uwzględniał zgłoszone roszczenia. Pozew obejmował żądanie ustalenia nieważności umowy kredytu indeksowanego do waluty obcej, a także zasądzenia zwrotu wszystkich kwot uiszczonych w wykonaniu nieważnej umowy, zgodnie z obowiązującą teorią dwóch kondykcji. Ustosunkowując się do odpowiedzi na pozew bank zakwestionował w całości zasadność roszczeń kredytobiorcy, twierdząc jednocześnie, że w umowie nie zawarto niedozwolonych postanowień, dzięki którym pozwany bank mógł samodzielnie decydował o wysokości zobowiązania konsumenta.

Do odpowiedzi na pozew bank załączył szereg dokumentów, które miały przekonać Sąd do słuszności jego racji, niestety były to dokumenty, które nie wnosiły niczego nowego do sprawy, jak przykładowo decyzja kredytowa, parametry wejściowe symulacji, cenniki, symulacje kosztów kredytu z wykresami przedstawiającymi oprocentowanie oraz wysokość rat spłaty w różnych wariantach, a także regulaminy i zanonimizowane umowy kredytów, mające świadczyć o rzekomej możliwości negocjacji treści umowy.

Sąd I instancji przeprowadził postępowanie dowodowe, przesłuchał świadka pracownika banku, który uczestniczył w spotkaniach z kredytobiorcą oraz przesłuchał Powoda, na okoliczności związane z procesem uzyskiwania kredytu frankowego. Dodatkowo Sąd pouczył Klienta Kancelarii o ewentualnych skutkach uznania kwestionowanych postanowień za abuzywne oraz upewnił się, że podtrzymuje on żądanie ustalenia nieważności całej umowy kredytu i nie wyraża zgody na dalsze funkcjonowanie umowy, a także modyfikację jej treści tak, aby była ona zgodna z prawem i mogła w dalszym ciągu funkcjonować. Następnie Sąd wydał wyrok, w którym w całości uwzględnił roszczenie zawarte w pozwie.

Przegrany bank wniósł o sporządzenie uzasadnienia oraz wywiódł apelację, w której próbował przekonać Sąd Apelacyjny, że łącząca go z Kredytobiorcą umowa kredytu indeksowanego do waluty CHF jest ważna, jednakże Sąd nie przychylił się do argumentów banku i podtrzymał korzystny dla Klienta Kancelarii wyrok w przeważającej części. 

Dodatkowo co ważne, Sąd nie uwzględnił zgłoszonego przez bank zarzutu zatrzymania, wskazując, że umowa kredytu nie ma charakteru umowy wzajemnej, co uniemożliwia skuteczne podniesienie takiego zarzutu.

Wyrok jest prawomocny. Pełnomocnik banku złożył wniosek o wstrzymanie wykonalności i skuteczności prawomocnego rozstrzygnięcia, argumentując ten wniosek tym, że wykonanie wyroku doprowadzi do powstania niepowetowanej szkody w majątku Pozwanego. Oczywiście Kancelaria w odpowiedzi na taki wniosek, stanowczo się mu sprzeciwiła, a Sąd Apelacyjny zapewne – tak jak ma to miejsce w innych analogicznych sprawach – zgłoszony przez bank wniosek uzna za nieuzasadniony i go oddali.

Sprawę prowadzili adw. Jacek Sosnowski i adw. Dominika Peżyńska – Kancelaria Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni

Ile się czeka na wyrok i PRAWOMOCNE unieważnienie kredytu we frankach Millennium Bank w Warszawie? Wygrywamy EKSPRESOWO i PRAWOMOCNIE w 25 miesięcy! 251 066,90 zł dla naszych KLIENTÓW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *