Dnia 28 listopada 2023 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach, wyrokiem wydanym w sprawie I ACa 661/22, po rozpoznaniu apelacji Banku BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach ustalającego nieważność umowy kredytu indeksowanego do CHF oraz zasądzającego od Pozwanego na rzecz Klienta Kancelarii kwotę 133.319,29 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 3 sierpnia 2021 roku, oddalił apelację w całości, a dodatkowo obciążył przegrywający bank zwrotem kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Postępowanie w niniejszej sprawie zostało zainicjowane pozwem z grudnia 2020 r., a więc trwało łącznie prawie 36 miesięcy. W pierwszej instancji odbyły się dwa terminy rozpraw, podczas których Sąd przesłuchał Klienta Kancelarii oraz pominął dowód z niestawającego świadka Banku. W efekcie Sąd Okręgowy w Katowicach wyrokiem z dnia 16 listopada 2021 r. ustalił, że umowa kredytu indeksowanego do CHF z lipca 2008 r. zawarta z GE Money Bank S.A. jest nieważna w całości, a także zasądził od Banku na rzecz Klienta Kancelarii zwrot wszystkich wpłaconych w wykonaniu nieważnej umowy kwot kredytu wraz z odsetkami ustawowymi od dnia następnego po doręczeniu Bankowi odpisu modyfikacji powództwa.

Apelację od tego wyroku wniósł Bank, domagając się uchylenia wyroku w zaskarżonej części lub jego zmiany poprzez oddalenie żądań Powoda w całości. W apelacji podniesiono szereg zarzutów dotyczących naruszenia przez Sąd I instancji prawa procesowego oraz prawa materialnego, jednakże żaden z nich nie przyniósł oczekiwanego przez bank efektu w postaci zmiany korzystnego dla Klienta Kancelarii wyroku.

Sąd Apelacyjny uznał, że :

  • zakwestionowane przez powoda postanowienia umowy kredytu wyczerpują dyspozycję art. 3851 §1 k.c. Mają one charakter nieprecyzyjny, niejasny oraz przewidują uprawnienia do kształtowania treści stosunku tylko dla jednej, mocniejszej strony. W tych klauzulach brak jest oparcia zasad ustalania kursów na obiektywnych i przejrzystych kryteriach. Stosowanie mechanizmu przeliczania najpierw kwoty wypłaconych środków według kursu kupna walut, a następnie przeliczanie wysokości zobowiązania według kursu sprzedaży walut, przyznawało stronie pozwanej uprawnienie do ewentualnego uzyskania dodatkowego wynagrodzenia, którego oszacowanie dla konsumenta nie było możliwe. Na konsumenta, poza ryzykiem kursowym, na które godził się, zawierając umowę kredytu waloryzowanego do waluty obcej, zostało przerzucone ryzyko dowolnego kształtowania kursów wymiany przez kredytodawcę.
  • Konsekwencją tej oceny jest wyeliminowanie klauzul abuzywnych z kontraktu łączącego strony ex lege, połączone z przewidzianą w art. 3581 § 2 k.c. zasadą związania stron umową w pozostałym zakresie, chyba że następczo konsumenci udzielili świadomej i wolnej zgody na te klauzule i w ten sposób przywrócili skuteczność z mocą wsteczną.
  • Trybunał Sprawiedliwości UE potwierdził dotychczasową linię orzeczniczą, że uzupełnienie umowy o postanowienia wywodzone z ogólnych reguł prawa cywilnego, jest niedopuszczalne.
  • Wyeliminowanie mechanizmu indeksacji powoduje, że umowa staje się sprzeczna z naturą stosunku zobowiązaniowego zawartego przez strony. Taki stosunek prawny musi zostać uznany za nieważny z racji sprzeczności z ustawą, polegającą na naruszeniu granic swobody umów (art. 58 § 1 k.c. w zw. z art. 3531 k.c.). Nie ulega wątpliwości, że właściwość (natura) stosunku prawnego jest samoistnym czynnikiem delimitującym swobodę umów.
  • Stwierdzenie sankcji nieważności mieści się w zakresie sankcji, jaką dyrektywa 93/13 przewiduje w związku z wykorzystaniem przez przedsiębiorcę nieuczciwych postanowień umownych.

Sprawę prowadzili adwokaci z Kancelarii Adwokackiej Adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni

Prawomocny wyrok unieważnienie kredytu BPH SA (umowa GE Money Bank) i 133.319,29 zł dla naszych Klientów w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *