Decydując się na zaciągnięcie kredytu we frankach szwajcarskich przynajmniej większość kredytobiorców zdawała sobie sprawę z tego, iż podejmuje ryzyko, gdyż w żadnym wypadku nie da się z góry przewidzieć jak kształtować będzie się kurs danej waluty na przestrzeni kilku czy nawet kilkunastu najbliższych lat, gdyż jest to działanie na żywym organizmie.

O tym jednakże jak wielkie ryzyko podjęli i jak dramatyczne konsekwencje może mieć nagły wzrost kursu waluty, kredytobiorcy dowiedzieli się dopiero wówczas, gdy zmiana na rynku spowodowała, iż nie byli w stanie podołać spłacie zaciągniętego zobowiązania, co w wielu przypadkach doprowadziło do wypowiedzenia umów kredytowych oraz wszczęciu egzekucji komorniczej, nierzadko niestety na kwotę znacznie wyższą niż otrzymany kredyt.

Zobacz:

Nie spłacasz kredytu? Bank musi UDOWODNIĆ przed sądem ile jesteś mu winien

Na skutek zaistniałej sytuacji wielu kredytobiorców postanowiło więc wziąć sprawy w swoje ręce i zaczęto podważać zawarte umowy kredytowe, wskazując na liczne uchybienia banków w tym zakresie i na wykorzystywanie ich uprzywilejowanej pozycji. Na początku procesy te były wielką niewiadomą, trochę po omacku poszukiwano punktu zaczepienia, jednakże obecnie postępowania te są znacznie prostsze, a lista klauzul abuzywnych, czyli klauzul niedozwolonych, wciąż się powiększa, co znacznie ułatwia dochodzenie roszczeń.

Zobacz:

Kolejny korzystny wyrok dla frankowiczów. Istotny wyrok z Wrocławia

Przypomnijmy, klauzule niedozwolone, zwane inaczej abuzywnymi, to postanowienia zawarte w umowie z konsumentem, które kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają jego interesy. Aby dany zapis został uznany za niedozwolony, konieczny jest brak jego indywidualnego uzgodnienia z konsumentem, zaś konsekwencją uznania danego postanowienia za niedozwolone jest to, że konsument nie jest nim związany, strony są jednak związane umową w pozostałym zakresie.

W przypadku umów o kredyt we frankach szwajcarskich bardzo wiele zapisów zostało już uznanych za niedozwolone, jednakże największe ekonomiczne znaczenie mają klauzule waloryzacyjne, a więc indeksacyjna i denominacyjna, gdyż to one określają czy, a jeśli tak, to na jakich zasadach dochodzi do waloryzacji kredytu, a zaliczając je do klauzul niedozwolonych, przesądziły o złotowym charakterze umowy o kredyt zaciągniętej we frankach szwajcarskich.

Klauzule indeksacyjne w umowach kredytowych, powodują przeliczenie salda kredytu w dniu wypłaty na franki szwajcarskie oraz wzrost salda zadłużenia proporcjonalny do wzrostu kursu franka, inaczej mówiąc, wprowadzają mechanizm dzięki któremu kwoty udzielanego przez bank kredytu wypłacanego w złotych polskich jest przeliczany na odpowiadającą jej kwotę franków szwajcarskich.

Zawarcie w umowie kredytowej wskazanej klauzuli nie jest jednakże, co do zasady zabronione, wszak na gruncie obowiązujących przepisów strony dysponują swobodą podczas zawierania umów, a więc mogą kształtować łączący je stosunek wedle własnego uznania, jednakże w sposób nie kolidujący z przepisami ustaw oraz zgodnie z zasadami współżycia społecznego i społeczno-gospodarczym przeznaczeniem zawieranego stosunku.

W przypadku klauzul indeksacyjnych problem pojawił się jednakże wówczas, gdy okazało się, że banki ową klauzulę połączyły z postanowieniem, które stanowiło, iż przeliczanie kwoty kredytu we frankach, będzie oparte na kursach wymiany walut ustalanych przez bank, w sposób dowolny i jednostronny, w taki więc sposób bank wedle własnego uznania mógł dokonywać indeksacji kredytu, a co za tym idzie, również dowolnie ustalana była wysokość zobowiązania kredytobiorcy względem banku.

Nie ulega więc wątpliwości, iż klauzule indeksacyjne umożliwiają bankom pełną i wyłączną kontrolę nad kształtowaniem wysokości świadczenia kredytobiorcy wobec banku, a w połączeniu z praktyką polegającą na tym, że zawarcie umów następuje na podstawie ustalonych wzorców, których kredytobiorca nie ma możliwości negocjować, nieunikniony staje się wniosek, iż klauzula indeksacyjna ma charakter niedozwolony, co niejednokrotnie potwierdziło również orzecznictwo sądowe.

Jak zostało powyżej wskazane, skutkiem uznania, iż dana klauzula jest niedozwolona jest fakt, że zapis taki nigdy nie wiązał i nie wiąże konsumenta, a zatem klauzula dotycząca indeksacji zostaje usunięta z zawartej umowy kredytowej.

Idąc zatem dalej, uznać należy, iż konsekwencją braku klauzuli indeksacyjnej w umowie kredytowej jest fakt, że kredyt udzielany we frankach szwajcarskich jest w istocie zwykłym kredytem udzielonym w złotych, oprocentowanym według wskaźnika LIBOR, co z kolei prowadzi do wniosku, że skoro klauzula indeksacyjna nigdy nie obowiązywała strony danej umowy, to dotychczas naliczone przez bank raty są zawyżone, gdyż kurs franka mocno wzrósł, a zatem praktycznie zawsze kredytobiorca będzie posiadać dużą nadpłatę o której zwrot można się ubiegać stosując przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu.

Na skutek powyższego może się również okazać, iż zadłużenie kredytobiorcy jest znacznie niższe niż wynika to z obliczeń banku, a przyszłe raty powinny być obliczane w złotych polskich. Uznanie klauzuli indeksacyjnej za niedozwoloną może także wpłynąć na sytuację osób, którym bank wypowiedział umowę kredytu, gdyż w takim przypadku zwykle nie ziściły się przesłanki warunkujące wypowiedzenie umowy kredytu, co można podnosić np. w powództwie przeciwegzekucyjnym.

WYKONAJ PIERWSZY KROK –

ZLEĆ ANALIZĘ UMOWY KREDYTU CHF – ZOBACZ PROCEDURĘ

MASZ UBEZPIECZENIE NISKIEGO WKŁADU WŁASNEGO

ODZYSKAJ UBEZPIECZENIE NISKIEGO WKŁADU WŁASNEGO – PROCEDURA

Kredyt we frankach czy warto pozwać bank ?
Tagi:

Komentarz do “Kredyt we frankach czy warto pozwać bank ?

 • 1 kwietnia 2017 z 14:08
  Permalink

  Znalezione wyliczenie na jednej z grup na fb – obrazuje dokładnie sytuacje!

  DLATEGO warto sądzić się z bankiem.
  —-
  Szacunkowe wyliczenia.
  —-
  Parametry kredytu: 30 lat; marża 2%; data uruchomienia 01.05.2008
  Wypłacone 300.000 pln (kurs 2,08)
  Zadłużenie na dzisiaj wg banku, po 9 latach spłacania, 460.000 pln (kurs 4,00)
  —-
  1. przypadek: ODFRANKOWIENIE kredytu
  Dla kredytów udzielonych w PLN, ale indeksowanych do CHF, bezskuteczność klauzul indeksacyjnych oznacza, że kredyt należy traktować jak kredyt złotowy, z zachowaniem oprocentowania określonego w umowie
  Wysokość zadłużenia bez klauzul indeksacyjnych: 235.000 pln
  Zmniejszenie salda zadłużenia o 225.000 pln
  Wartość nadpłaconych rat: 76.000 pln (do zwrotu od banku)
  Koszt prawnika, 2 instancje: 15.000 pln
  Success fee 10%: 22.500 pln
  Łączny koszt odfrankowienia: 40.000 pln
  Wysokość raty przed odfrankowieniem: 2015 pln
  Wysokość raty po odfrankowieniu: 1030 pln
  Różnica w wysokości raty: 985 pln
  Twój „zysk” przez następne 21 lat: 21x12x985=248.000 pln
  Twój łączny „zysk” przez okres trwania umowy:
  225.000+76.000-40.000+248.000=509.000
  —-
  —-
  2. przypadek UNIEWAŻNIENIE umowy
  „Unieważnienie umowy oznacza, że dotychczasowe świadczenia stron były dokonywane bez podstawy prawnej i należy wzajemnie się rozliczyć.
  Kredytobiorca powinien zwrócić kredyt w wysokości nominalnej. Bank powinien zwrócić wszystkie dotychczas otrzymane wpłaty.
  Jeżeli kredytobiorca nie zwróci kwoty kredytu na żądanie banku, bank będzie musiał wytoczyć osobną sprawę o zwrot.
  W toku tej sprawy będzie można podnosić różne argumenty, na przykład będzie można żądać rozłożenia na raty lub dowodzić przedawnienia roszczeń.
  Hipoteka zabezpieczająca kredyt upada (bo zabezpiecza nieistniejące roszczenie), a kredytobiorca odzyskuje swobodę w dysponowaniu nieruchomością.”
  Do zwrotu do banku w przypadku uznania umowy za nieważną: 110.000 pln
  Zmniejszenie salda zadłużenia o 350.000 pln
  Koszt prawnika, 2 instancje: 15.000 pln
  Success fee 10%: 35.000 pln
  Łączny koszt unieważnienia umowy: 53.000 pln
  Na kwotę 110.000 pln bierzesz kredyt hipoteczny w pln na 21 lat z ratą 650 pln miesięcznie.
  Twój zysk przez następne 21 lat: 21x12x(2015-650)=344.000 pln
  Twój łączny „zysk” przez okres trwania umowy:
  350.000-53.000+344.000=641.000 pln
  —-
  —-
  „Zysk” to różnica pomiędzy działać a czekać i nic nie robić.
  PK

  Powtórz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *