TAGI: KREDYT WE FRANKACH POZEW , UNIEWAŻNIENIE KREDYTU CHF, ADWOKAT WARSZAWA

Kredyty zaciągnięte we frankach szwajcarskich od dłuższego czasu budzą wiele emocji, a sami frankowicze pomocy szukają przede wszystkim w sądach, wskazując, iż w umowach kredytowych zawarte zostały liczne klauzule abuzywne, a więc takie postanowienia, które nie powinny wiązać kredytobiorców, gdyż kształtują ich prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają ich interesy.

Bardzo często roszczenia wysuwane przez frankowiczów oparte są o niedozwolone klauzule waloryzacyjne, a więc indeksacyjną, bądź denominacyjną, dzięki którym bank może swobodnie waloryzować udzielony kredyt, oczywiście zwykle ze stratą dla kredytobiorcy.

Banki przed wskazanymi zarzutami różnorako się bronią, czasem bardziej skutecznie, a czasem mniej, jednakże, jeśli pochylimy się nad raportem Rzecznika Finansowego w którym dokonano analizy prawnej wybranych postanowień umownych stosowanych przez banki w umowa kredytów indeksowanych do waluty obcej lub denominowanych w walucie obcej zawieranych z konsumentami, z całą pewnością możemy stwierdzić, że banki z treści tego raportu raczej nie będą zadowolone, czego oczywiście nie można powiedzieć o osobach, które zawarły umowę o kredyt właśnie w takiej formie.

Do wydania wskazanego raportu skłoniły Rzecznika Finansowego przede wszystkim liczne wnioski, które klienci banków kierowali właśnie do niego, aby podjął działania wobec banków, które nie uwzględniały roszczeń kierowanych przez kredytobiorców w związku zawarciem umowy o kredyt indeksowany, bądź denominowany.

Stanowisko zaprezentowane przez Rzecznika nie jest jednakże dla sądów wiążące, biorąc jednakże pod uwagę autorytet jakim Rzecznik się cieszy, można żywić nadzieję, iż wnioski zawarte w raporcie pomogą kredytobiorcom w uzyskaniu satysfakcjonującego wyroku, dlatego warto się nimi posiłkować w procesie.

W pierwszej kolejności Rzecznik w raporcie skupił się na dopuszczalności stosowania w umowach kredytowych klauzul waloryzacyjnych na tle prawa obecnie obowiązującego i doszedł do przekonania, iż w obecnym stanie prawnym taka waloryzacja nie jest dopuszczalna. Swe wnioski Rzecznik wysnuł z następującej analizy.

Klauzula waloryzacyjna zawierana w umowach kredytowych swe podstawy prawne, zdaniem banków, znajduje w przepisach Kodeksu cywilnego, które stanowią, iż strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego, czyli wynika z generalnej zasady dotyczącej swobody umów.

Rzecznik wskazał jednakże, iż w przypadku umów kredytowych swoboda umów ulega ustawowemu ograniczeniu, a to za sprawą przepisów Prawa bankowego, a właściwe jednego przepisu, który definiuje umowę kredytu. Zgodnie bowiem z powyższym, przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu, a zatem uznać należy, że kredytobiorca obowiązany jest do zwrotu ściśle określonej kwoty środków pieniężnych, którą wyznacza kwota kapitału udostępnionego i wykorzystanego przez kredytobiorcę.

Zgodnie zaś z kolejnymi przepisami Kodeksu cywilnego, jeżeli przedmiotem zobowiązania od chwili jego powstania jest suma pieniężna, spełnienie świadczenia następuje przez zapłatę sumy nominalnej, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej, a więc jeśli kwota wyrażona będzie w złotych polskich to spełnienie świadczenia w tym zakresie powinno nastąpić przez zapłatę sumy nominalnej w złotych polskich.

Jeżeli jednak kwota będzie wyrażona w innej walucie obcej, to spełnienie świadczenia świadczenia w tym zakresie również powinno nastąpić przez zapłatę sumy nominalnej w tejże walucie obcej. Ponadto, z literalnego brzmienia przytoczonego przepisu Prawa bankowego wynika, iż kredytobiorca zobowiązuje się do zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu, bank nie może więc żądać od kredytobiorcy zwrotu większej kwoty środków pieniężnych aniżeli ściśle określonej i oddanej do dyspozycji liczby środków pieniężnych.

Idąc dalej wyznaczonym tokiem, Rzecznik wskazał, iż skoro obowiązuje zasada nominalizmu oraz jeśli uznamy, iż przepisy Prawa bankowego dotyczące kredytu to normy bezwzględnie obowiązujące, których nie można modyfikować, to wyłączona zostaje możliwość waloryzacji takiego kredytu, również poprzez kurs franka szwajcarskiego, natomiast w przypadku kredytów długoterminowych, funkcję waloryzacji kredytu pełnią np. odsetki, nie ma zatem, zdaniem Rzecznika, możliwości waloryzacji samej kwoty kredytu.

Rzecznik zwrócił ponadto uwagę na to, że umowa kredytu jest umową odpłatną, zatem jeśli hipotetycznie przyjmiemy, iż kurs franka spadnie, to może się okazać, stosując klauzule waloryzacyjne, iż kredytobiorca będzie zobowiązany do zwrotu niższej kwoty niż tę, którą otrzymał w ramach kredytu, w takim więc wypadku bank byłby stratny, a więc to kolejny argument przemawiający za sprzecznością klauzul waloryzacyjnych z obowiązującymi przepisami.

Wdrożenie w życie zaprezentowanych powyżej tez Rzecznika dla kredytobiorców będzie mieć z kolei ten skutek, że w przypadku kredytu indeksowanego uznać należy, iż od początku był kredytem udzielonym w złotych polskich, i jego spłata również powinna nastąpić w walucie polskiej, a więc powinno nastąpić jego przewalutowanie i zwrot kredytobiorcy kwoty z tytułu nadpłaconych rat, w przypadku zaś kredytów denominowanych bardziej uzasadnione będzie twierdzenie, iż klauzula waloryzacyjna stanowi klauzulę niedozwoloną, co skutkować może uznaniem, iż umowa o kredyt nigdy nie została skutecznie zawarta, choć Rzecznik uważa, iż do takich sytuacji nie powinno dochodzić, gdyż fakt, że dana klauzula jest nieważna nie oznacza tym samym, iż cała umowa traci ważność.

NIE CZEKAJ JUŻ TERAZ ZRÓB PIERWSZY KROK

ZLEĆ ANALIZĘ UMOWY KREDYTU WE FRANKACH – PRZECZYTAJ!

ODZYSKAJ UBEZPIECZENIE UNWW – PRZECZYTAJ!

Raport Rzecznika Finansowego ułatwi procesy prowadzone przez frankowiczów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *