W sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG, dotyczącej umowy zawartej przez EFG Eurobank Ergasias S.A., stanowiącej wyjątkowo kredyt denominowany, wraz z pozwem nasza Kancelaria złożyła wniosek o zabezpieczenie powództwa.

Wnioskowane zabezpieczenie polegać miało na wstrzymaniu obowiązku dokonywania spłat rat kredytu w terminach określonych umową o kredyt hipoteczny w okresie od wydania postanowienia o zabezpieczeniu do dnia uprawomocnienia się wyroku w sprawie oraz zakazanie pozwanemu bankowi złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu tej umowy w okresie od dnia złożenia wniosku do czasu uprawomocnienia się wyroku w niniejszej sprawie, a także przekazywania informacji o zadłużeniu kredytobiorcy do Biura Informacji Kredytowej S.A. lub Systemu Bankowy Rejestr.

Sprawa została zarejestrowana przez sąd w dniu 29 kwietnia 2021 r., a 10 maja 2021 r. wydane już zostało postanowienie o uwzględnieniu naszego wniosku w całości.

 

Z decyzją sądu nie zgodził się bank, który złożył zażalenie na wydane postanowienie. Z radością informujemy, że na posiedzeniu niejawnym w dniu 22 lipca 2021 r. skład odwoławczy Sądu Okręgowego oddalił zażalenie banku.

Wskutek takiej decyzji zawieszenie spłaty rat zostało utrzymane w mocy, a kredytobiorca do końca trwania postępowania będzie cieszył się zawieszeniem spłaty rat. Kredytobiorca w sprawie wpłacił już na rzecz banku w wykonaniu nieważnej umowy kredytowej kwotę przewyższającą kwotę wypłaconą mu przez bank.

Postanowienie potwierdza linię orzekania, która wydaje się obowiązywać w ramach XXVIII Wydziału Cywilnego od początku jego funkcjonowania – wpłata przez kredytobiorcę na rzecz banku kwoty przewyższającej wypłacony kapitał kredytu może skutkować zawieszeniem spłaty rat w czasie trwania postępowania. 

Sprawę prowadzi adw. Jacek Sosnowski

NASI KLIENCI NIE MUSZĄ PŁACIĆ RAT – PRAWOMOCNE ZABEZPIECZENIE RAIFFEISEN BANK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *