Wyrokiem z dnia 17 października 2022 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie  I Wydział Cywilny (SSA Beata Kozłowska) w sprawie o sygn. akt: I ACa 1032/21 oddalił apelację banku od Wyroku stwierdzającego nieważność umowy kredytu zawartej przez naszych Klientów z  Bankiem Millennium Spółką Akcyjną, ponadto obciążył Pozwanego kosztami procesu w całości.

W niniejszej sprawie pozew złożono w marcu 2021 r. w dniu 29 października 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok sądu I instancji. Od tego wyroku apelację wywiódł Pozwany Bank, który wnosił o zmianę wyroku oraz oddalenie powództwa w całości.

Sąd uznał, że dla oceny zakwestionowanych przez powodów postanowień umowy kredytowej, nie ma znaczenia to, według jakich konkretnie zasad i metodologii pozwany ustalał kursy kupna i sprzedaży walut obcych podawanych w Tabelach kursów walut stosowanych przez Bank, jakie czynniki wpływały na wysokość kursu walut, czy pozwany bank ustalał w swych tabelach kursy o charakterze rynkowym, po jakich kursach zgodnie ze zwyczajami i praktyką panującą na rynku dokonywane są rozliczenia transakcji kredytowych. Istotnym jest bowiem to, że w umowie nie zostały określone czynniki, w oparciu o które pozwany bank ustalał kursy walut ujmowanych w tabelach banku.

W zakresie obowiązków informacyjnych banku wobec konsumenta, w ustalonym stanie faktycznym zdaniem Sądu Apelacyjnego, Sąd Okręgowy prawidłowo ustalił, że bank nie wywiązał się z obowiązku pouczenia powodów o nieograniczonym ryzyku kursowym w sposób wymagany przy umowie kredytu indeksowanego do waluty obcej. Z pewnością nie pozwala na zakwestionowanie prawidłowości ustaleń Sądu Okręgowego w tym zakresie odwołanie się do blankietowego oświadczenia podpisanego przez powodów o zapoznaniu ich z ryzykiem walutowym.

Słusznie zauważył Sąd, że skoro abuzywność postanowień umowy należy oceniać na datę jej zawarcia, takie okoliczności, jak możliwość przewalutowania kredytu czy wcześniejszej jego spłaty, uznać należy za irrelewantne w niniejszej sprawie.

Sąd Apelacyjny podzielił stanowisko Sądu Okręgowego, że w ustalonym stanie faktycznym umowne klauzule waloryzacyjne, obciążające powodów jako konsumentów nieograniczonym ryzykiem zmiany kursu waluty, w oparciu o które ustalana była wysokość zobowiązania kredytowego powodów, jak i wysokość rat kredytu, które obowiązani byli spłacać, są sprzeczne z dobrymi obyczajami i w sposób rażący naruszają interes powodów jako konsumentów. Za abuzywne uznać należało również że postanowienia umowy, które odsyłają do kursów CHF z tabel pozwanego banku, w sytuacji, gdy umowa nie wskazuje obiektywnych i weryfikowalnych kryteriów oznaczenia tych kursów

Dzięki korzystnemu orzeczeniu Powodowie uwolnili się od zobowiązania względem banku i po potrąceniu wzajemnych wierzytelności Bank dodatkowo musi zwrócić Powodom ponad 55 tyś. zł.

Sprawę prowadzili adw. Jacek Sosnowski i adw. Mateusz Jachimczyk, Kancelaria Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

 

PRAWOMOCNE super ekspresowe unieważnienie kredytu we frankach MILLENNIUM BANK w Warszawie. PRAWOMOCNIE WYGRYWAMY W 18 MIESIĘCY!!!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *