Sąd Apelacyjny w Gdańsku w osobie SSA Małgorzaty Rybickiej-Pakuły w dniu 8 listopada 2023 r. wydał kolejny korzystny dla naszej Kancelarii wyrok. Tym samym apelacja Banku została oddalona, a wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku wydany w sprawie XV C 1439/20 został utrzymany w mocy.

W konsekwencji została ustalona nieważność umowy kredytowej zawartej w dniu 27 lipca 2006 r. z Ge Money Bank, a na rzecz naszej Klientki została zasądzona kwota 245 678,90 zł i 104.406,09 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 27 listopada 2021 r. do dnia zapłaty oraz łączna kwota 19 934 zł tytułem kosztów procesu.

Sprawa zawisła pod sygnaturą akt I ACa 1822/22, a łączny czas jej rozpoznania wyniósł 37 miesięcy. 

W ustnych motywach rozstrzygnięcia, Sąd nie wyraził aprobaty wobec twierdzeń podniesionych przez Bank. Dotyczyło to w szczególności rzekomego wypracowania treści umowy w ramach indywidualnych negocjacji między stronami procesu. Ponadto konsument został pozbawiony narzędzi umożliwiających weryfikację wysokości zadłużenia i poszczególnych rat.

Należy przyjąć, że argumentacja strony powodowej została w pełni przyjętą przez Sąd z uwagi na pełne uwzględnienie żądania głównego. będąca przedmiotem omawianego postępowania jest nieważna w całości ze względu na wynikającą z abuzywności bezskuteczność jej postanowień określających świadczenia główne oraz niedopuszczalność zastąpienia luki powstałej po ich wyeliminowaniu.

Zastosowane w umowie klauzule nie określały jednoznacznie świadczeń stron. Istotny jest fakt, że stanowiska stron przedstawione w pismach procesowych oraz dowód z przesłuchania Kredytobiorców okazał się wystarczający dla merytorycznego rozstrzygnięcia sporu.

Strona pozwana kwestionowała także kształt legitymacji procesowej. Mianowicie postępowanie sądowe zostało zainicjowane wyłącznie przez Klientkę, która w 2022 r. przejęła całe zobowiązanie wynikające z umowy kredytowej. Drugi z Kredytobiorców został wezwany do udziału w postępowaniu sądowym oraz następnie złożył oświadczenie o wstąpieniu do sprawy w charakterze powoda i złożył wyjaśnienia w trybie art. 212 §1 k.p.c.  Sąd II instancji nie uwzględnił argumentacji strony pozwanej w tym zakresie i zwrócił uwagę na uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 26 października 2023 r. w sprawie III CZP 156/22, wedle której w sprawach o ustalenie nieważności umowy kredytowej nie zachodzi współuczestnictwo konieczne po stronie każdego z Kredytobiorców.

Niniejsza sprawa pokazuje, iż nie tylko Sąd Okręgowy w Warszawie charakteryzuje się prokonsumencką linią orzeczniczą w zakresie tak zwanych „spraw frankowych”. Opisane wyżej wyrok stanowi wyraźne odzwierciedlenie linii orzeczniczej zarówno Sądu Najwyższego, jak i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Sprawę prowadzili adw. Jacek Sosnowski oraz r. pr. Małgorzata Wilczek – Kancelaria adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.

PRAWOMOCNE unieważnienie kredytu BPH SA (umowa GE MONEY BANK) i 245 678,90 zł i 104.406,09 CHF dla naszych Klientów w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *