Wyrokiem z dnia 25 maja 2023 r. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, III Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. akt III C 861/20 ustalił, ustalił nieważność umowy o kredyt hipoteczny zawartej w maju 2008 r. pomiędzy Klientami Kancelarii a poprzednikiem prawnym pozwanego – EFG Eurobank Ergasias S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie oraz zasądził od Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu łącznie na rzecz Powodów kwotę 589 624,06 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od:

– kwoty 77 367,73 zł od dnia 5 października 2021 roku do dnia zapłaty,

– kwoty 512 256,33 zł od dnia 1 kwietnia 2022 roku do dnia zapłaty,
Sąd zasądził również d Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu łącznie na rzecz naszych Klientów kwotę 14 534,00 zł złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.

W niniejszej sprawie pozew złożono w lipcu 2020 r. zatem postępowanie trwało 34 miesiące. odbyła się dwie rozprawy- na pierwsze Sąd przesłuchał Powodów w charakterze strony, natomiast na drugim pełnomocnicy przedstawili stanowiska w zakresie zmodyfikowanego powództwa o teorię dwóch kondykcji, a następnie wydał wyrok.

Pozew Naszych Klientów został skierowany przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu, w którym Nasi Klienci żądali stwierdzenia nieważności umowy kredytowej indeksowanej do CHF oraz zapłaty, ewentualnie w przypadku braku podstaw do stwierdzenie nieważności Umowy, żądali jej tzw. odfrankowienia.

W przedmiotowym pozwie Nasi Klienci podnosili, że w umowie kredytu hipotecznego oraz regulaminie do tej umowy, którą zawarli z poprzednikiem prawnym Pozwanego zostały zawarte klauzule niedozwolone. Nasi Klienci twierdzili, iż po usunięciu abuzywnych postanowień z umowy, umowa ulegnie zmianie uniemożliwiającej jej dalsze wykonywanie. Jednocześnie Nasza Kancelaria podnosiła, że umowa Kredytowa zawarta pomiędzy Naszymi Klientami a Pozwanym Bankiem została zawarta z naruszeniem art. 69 prawa bankowego, art. 3531 k.c., art. 3851 § 3 k.c. poprzez m.in. to że,  umowa kredytu pozwalała pozwanemu Bankowi na arbitralne kształtowanie wysokości zobowiązania co naruszało istotę zobowiązania, umowa nie określała jednoznacznie kwoty udzielonego kredytu, ponadto nasza Kancelaria  zwróciła uwagę na to, że umowa była sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Sąd w ustnych motywach wyroku wskazał, że powództwo zasługiwało na uwzględnienie w całości w zakresie roszczenia głównego i z tego powodu Sąd już nie rozstrzygał roszczenia ewentualnego. Zdaniem Sądu umowa jest nieważna, ponieważ narusza zasadę swobody umów wyrażoną w art. 3531 k.c., w ocenie Sądu doszło do naruszenia równości kontraktowej, która polega przede wszystkim na tym, że strona ekonomicznie silniejsza w tym stosunku zobowiązaniowym miała możliwość arbitralnego, jednostronnego decydowania o wysokości zobowiązania Naszych Klientów, albowiem tylko i wyłącznie Bank miał wpływ na ustalanie kursu waluty przyjętej do rozliczania przedmiotowej umowy.

W konsekwencji sporną Umowę należy uznać za nieważną na podst. art. 58 k.c. Natomiast co do roszczenia o zasądzenie, Sąd opierając się na teorii dwóch kondykcji uwzględnił roszczenie o zapłatę naszych Klientów w całości.

Sprawę prowadzi Kancelaria Adwokacka adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni

ZOBACZ TAKŻE NASZE MATERIAŁY VIDEO NA YOUTUBE

Raiffeisen Bank (EFG Eurobank Ergasias S.A.) unieważnienie kredytu frankowego Sąd Okręgowy Warszawa-Praga i 589 624,06 zł dla naszych Klientów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *