Wyrokiem z dnia 7 czerwca 2023 r., Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny (Sędzia Ewa Suchecka -Bartnik) w sprawie o sygn.  sygn. akt III C 1427/19 ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny indeksowany do CHF zawarta w kwietniu 2008 roku między EFG Eurobank Ergasias S.A., której następcą prawnym jest Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu, a Klientami Kancelarii jest nieważna i w związku tym zasądził od pozwanego Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu na rzecz Powodów kwotę 101 939,81 złotych oraz kwotę 75 326,73 CHF z zastrzeżeniem, że zapłata zasądzonego świadczenia przez Pozwanego na rzecz Powodów nastąpi za jednoczesnym zaoferowaniem przez Powodów na rzecz pozwanego Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu kwoty 529 813,50 złotych albo zabezpieczeniem roszczenia o zwrot tej kwoty, co oznacza, że sąd uwzględnił zarzut zatrzymania Sąd zasądził od Pozwanego Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu solidarnie na rzecz naszych Klientów kwotę 11 834,00  złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.

Postępowanie wszczęto w październiku 2019 roku i trwało 44 miesięcy. W pozwie nasi Klienci powoływali się na brak związania abuzywnymi klauzulami przeliczeniowymi wobec obciążenia ich nadmiernym ryzykiem kursowym, braku należytej informacji o ryzyku kursowym, a zarazem arbitralnego wyznaczania kursu waluty przez Bank. Powodowie podnieśli również, że konsekwencją uznania kwestionowanych postanowień za abuzywne jest to, iż są one bezskutecznie i nie wiążą stron.

W sprawie odbyły się dwa merytoryczne terminy rozpraw – na pierwszym Sąd przesłuchał Powodów, na drugim Sąd pominął dowód z opinii biegłego jako nieprzydatny dla rozstrzygnięcia sprawy, odebrał stanowiska końcowe, a następnie niecały miesiąc później wydał wyrok.

Pozwany Bank wnosił o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie od naszych Klientów na swoją rzecz zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Pozwany bank w pierwszej kolejności zarzucił brak interesu prawnego kredytobiorców w zakresie powództwa o ustalenie. Następnie zaprzeczył zasadności powództwa podnosząc, że łącząca strony umowa jest w całości ważna oraz że nie zawiera klauzul abuzywnych.

Zdaniem Pozwanego Banku umowa mogła być negocjowana w zakresie mechanizmu indeksacji kredyt. Ponadto Pozwany wskazywał, że nawet jeżeli uznać postanowienia za abuzywne to w ich miejsce może zostać uzupełnione przez przepisy dyspozytywne. Na samym końcu postępowania Pozwany Bank podniósł zarzut zatrzymania, który Sąd uwzględnił.

Sąd w ustnych motywach potwierdził, że nasi Klienci mają interes prawny w ustaleniu nieważności umowy oraz że posiadają status konsumentów. Sąd podzielił stanowisko Naszej Kancelarii i ustalił, że umowa zawarta przez Naszych Klientów jest nieważna. Zdaniem Sądu pozostawianie tylko jednej stronie stosunku prawnego możliwości ustalania kursu wymiany waluty, który wpływa na wysokość narusza istotę stosunku zobowiązaniowego. Sąd podkreślił, że całe ryzyko zostało przeniesione na kredytobiorcę.

Co powodowało, że Kredytobiorca nie znał kwoty swojego zobowiązania, kwota wskazana w umowie jest iluzoryczna, ponieważ ta kwota w istocie jest zmienna podczas trwania stosunku przez jednostronną decyzje Banku. Tak skonstruowana indeksacja kredytu jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego oraz narusza dobre obyczaje. Zdaniem Sądu Nasi Klienci zostali pozostawieni na łaskę drugiej strony stosunku prawnego. Natomiast co do roszczenia o zasądzenie, Sąd opierając się na teorii dwóch kondykcji uwzględnił roszczenie o zapłatę naszych Klientów.

Pozwany Bank złożył wniosek o sporządzenie uzasadnienia powyższego wyroku, co stanowi zapowiedź wniesienia apelacji, niezależnie od tego – po analizie prawomocnych wyroków jakie zapadły z udziałem tego banku – Klienci Kancelarii ze spokojem mogą oczekiwać na przebieg postępowania sądowego w drugiej instancji.

Sprawę prowadzi Kancelaria Adwokacka adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni

ZOBACZ TAKŻE NASZE MATERIAŁY VIDEO NA YOUTUBE

Raiffeisen Bank International unieważnienie kredytu frankowego w Warszawie oraz 101 939,81 złotych i 75 326,73 CHF dla naszych Klientów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *