Wyrokiem z dnia 26 stycznia 2023 r. Sąd Okręgowy w Gliwicach, I Wydział Cywilny, sygn. akt I C 622/20 ustalił, że umowa kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM zawarta w dniu maja 2007 r. pomiędzy Klientami Kancelarii, a Kredyt Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie jest nieważna, zasądził od Pozwanego na rzecz Powodów kwotę 24 417,40 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 26 stycznia 2023 roku do dnia zapłaty. Ponadto zasądził od Banku na rzecz Kredytobiorców kwotę 2 148,43 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. W sprawie Sąd uwzględnił zarzut potrącenia zgłoszony przez Bank i zasądził na rzecz Klientów nadwyżkę ponad wypłacony przez Bank kapitał kredytu. Tym samym zablokował Pozwanemu Bankowi wystąpienie z powództwem o zwrot wypłaconego kapitału.

W niniejszej sprawie pozew został złożony w październiku 2020 r., więc postępowanie trwało 26 miesięcy. Sąd przesłuchał Kancelarii na pierwszym terminie rozprawy, pomijając wnioski o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków Banku. Na drugim terminie rozprawy Sąd odebrał stanowiska pełnomocników stron w zakresie złożonej modyfikacji powództwa w oparciu o teorię dwóch kondykcji, a następnie zamknął przewód sądowy i odroczył publikację wyroku, który został wydany 9 dni później.

Santander Bank Polska S.A. w odpowiedzi na pozew wniósł o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych. 

W przedmiotowym powództwie nasi klienci wykazali przed Sądem m.in., że postanowienia umowne nie zostały z nimi indywidualnie uzgodnione, są nietransparentne, kształtują prawa i obowiązki stron w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając przy tym interesy konsumentów, dlatego w konsekwencji postanowienia abuzywne nie są wiążące i pozostają bezskuteczne od początku trwania umowy.

Ponadto umowa jest nieważna jako sprzeczna z prawem bankowym, ponieważ kwota kredytu została określona niejednoznacznie, pozostaje w sprzeczności z zasadą ekwiwalentności świadczeń stron, czego przejawem jest przerzucenie w całości ryzykiem wynikającym z umowy na konsumentów.

Orzeczenie jest nieprawomocne. Zakładamy, że Bank wniesie o uzasadnienie wyroku, a następnie wniesie apelację od korzystnego dla Kredytobiorców rozstrzygnięcia.

Sprawę prowadzi Kancelaria Adwokacka adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni

ZOBACZ TAKŻE NASZE MATERIAŁY VIDEO NA YOUTUBE

Sąd Okręgowy Gliwice unieważnienie kredytu Santander Bank (umowa Kredyt Bank EKSTRALOKUM) i 24 417,40 CHF dla naszych Klientów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *