W dniu 30 marca 2022 r. Sąd Okręgowy w Katowicach, I Wydział Cywilny, sygn. akt. I C 157/21 wydał wyrok w sprawnie naszych Klientów  w którym: 

1. ustalił nieważność Umowy Kredytu  zawartej w dniu 17 kwietnia 2008r. pomiędzy naszymi Klientami, a poprzednikiem prawnym pozwanego GE Money Bank S.A.; 

2. zasądził od Pozwanego na rzecz naszych Klientów łącznie kwotę 233.014,47 zł /dwieście trzydzieści trzy tysiące czternaście złotych czterdzieści siedem groszy/ wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 29 października 2021r.;
3. zasądził od Pozwanego na rzecz Powodów kwotę 11.834 zł /jedenaście tysięcy osiemset trzydzieści cztery złote/ wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Przedmiotowa sprawa trwała dość krótko ok. 12 miesięcy. W sprawie zostali przesłuchani Powodowie oraz świadek, który brał udział w zawieraniu kwestionowanej umowy kredytu. W przedmiotowej sprawie ciekawe jest to, że Bank jako jeden ze swych argumentów użył wyroku  TSUE z dnia 29 kwietnia 2021 r.  w sprawie C-19/20 przeciwko BPH. Twierdząc, że ww. wyrok daje możliwość rozdzielenia klauzuli abuzywnej §17 umowy poprzez usunięcie marży „kupna”/„sprzedaży” i pozostawienie kursu średniego NBP. W odpowiedzi podnieśliśmy szeroką argumentację, w której w ocenie strony Powodowej TSUE wykluczył możliwość rozdzielenia marzy Banku i pozostawienia w umowie kursu średniego NBP. 

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd  podzielił pogląd naszej kancelarii i stwierdził, że kwestionowane klauzule są jednorodne i sankcja bezskuteczności powinna dotyczyć całego mechanizmu indeksacji. W konsekwencji jeżeli postanowienie jest abuzywne to podlega ono usunięciu w całości i to z mocą wsteczną. Jednocześnie Sąd wyjaśnił, że na tle tej konkretnej umowy taka częściowa sankcja klauzuli byłaby niezgodna z dyrektywą 93/13.

Sąd odniósł się również do pouczeń o ryzyku walutowym. W ocenie sądu samo oświadczenie o wyborze kredytu indeksowanego oraz świadomości ryzyka walutowego, jakie zostało podpisane przez kredytobiorców przy wniosku kredytowym – nie jest wystarczające.

W ocenie Sądu oczywiście każdy ma ogólną wiedzę o ryzyku walutowym. Podpisane oświadczenie również stanowi tylko ogólnie o występującym ryzyku, jednak nie wyjaśnia dokładnie jakie konsekwencje ekonomiczne dla kredytobiorców może powodować ryzyko walutowe. W konsekwencji Sąd przyjął, że kredytobiorcy nie zostali przez bank prawidłowo pouczeni o występującym ryzyku.

Dodatkowo Sąd uznał, że klauzule abuzywne dotyczą głównych świadczeń stron i umowa nie może dalej obowiązywać. W konsekwencji jest nieważna i strony powinny sobie zwrócić to co nawzajem świadczyły . W związku z czym Sąd zasądził od Pozwanego na rzecz Powodów zwrot całej sumy wpłat jaką uiścili na rzecz Pozwanego w związku z kwestionowaną umowa kredytu. 

Wyrok jest nieprawmocny. 

Sprawę prowadził adw. Jacek Sosnowski i adw. Michalina Kasjaniuk – Kancelaria adwokacka adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

Unieważnienie kredytu BPH S.A. (umowa GE Money Bank). Szybko wygrywamy w Katowicach. 233.014,47 zł dla naszych Klientów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *