Wyrokiem z dnia 29 marca 2022 roku wydanym w sprawie o sygn. akt I C 2668/20 Sąd Okręgowy w Warszawie I Wydział Cywilny ustalił nieważność umowy kredytowej zawartej przez naszego Klienta z Bankiem Millennium Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie oraz obciążył w całości pozwany Bank kosztami postępowania.

Pozew w niniejszej sprawie wpłynął do Sadu Okręgowego w Warszawie w 2019 roku. Postępowanie przed Sądem I Instancji trwało zatem około 2,5 roku. Sprawa rozpoznawana była na jednym terminie posiedzenia. 

W ocenie Sądu do wniosku o nieważności spornej umowy kredytu prowadziła zarówno jej sprzeczność z ustawą (wobec niedookreślenia na zasadzie konsensusu Stron kwoty kredytu), jak również abuzywny charakter zawartych w niej postanowień. 

Sąd wskazał, iż strony w umowie określiły co prawda kwotę kredytu, jednakże kwota ta co do nominału i waluty nie została postawiona do dyspozycji Kredytobiorcy. Odwołując się do zarzutu Banku dotyczącego możliwości bezpośredniej spłaty w CHF od początku trwania umowy, Sąd wskazał, że rzeczywiście w regulaminie taki zapis się znajduje, natomiast bank takiej możliwości Kredytobiorcy rzeczywiście nie przedstawił, nie wskazał konieczności założenia odrębnego konta w CHF, nie wskazał możliwości w jaki sposób może takiej spłaty dokonywać. W umowie wskazany został numer rachunku bankowego prowadzony w złotych polskich. W konsekwencji brak jest podstaw do przyjęcia, aby Kredytobiorca faktycznie mógł skorzystać z waluty CHF. 

Co więcej, umowa nie określa sposobu ustalania kursu waluty, nie odwołuje się do obiektywnych kryteriów. Powyższe obrazuje, że Kredytobiorca nie dysponował wpływem na kluczowy element stosunku prawnego. W umowie brak jest określenia wysokości świadczenia poprzez nieokreślenie kwot rat, w których miał być spłacany kredyt oraz nieokreślenie obiektywnego i jednolitego sposobu ich ustalenia. Ponadto Sąd wskazał, iż abuzywność postanowień umowy wynika również z nieorganicznego ryzyka kursowego jakie zostało nałożone na Kredytobiorcę jako konsumenta w wyniku braku rzetelnego, jasnego i zrozumiałego poinformowania o istocie ryzyka kursowego. 

Zdaniem Sądu powyższe prowadzi do wniosku, że umowa jest nieważna, natomiast usunięcie kwestionowanych przez kancelarię postanowień umownych jako klauzul abuzywnych z umowy kredytowej, powoduje w konsekwencji, że umowa jest nieważna, nie ma bowiem uzasadnionej podstawy prawnej, aby umowa kredytu po wyeliminowaniu z niej postanowień abuzywnych obowiązywała dalej.

Sprawę prowadzili adw. Jacek Sosnowski.  i adw. Katarzyna Wójcik – Kancelaria adwokacka adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

Unieważnienie kredytu we frankach Bank Millennium. Wygrywamy w Warszawie na 1 ROZPRAWIE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *