Wyrokiem z dnia 25 lutego 2022 roku wydanym w sprawie o sygn. akt XXVIII 4168 /21 Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny ustalił, że umowa kredytu indeksowanego do CHF zawarta przez naszych Klientów z Getin Noble Bank S.A. jest nieważna oraz zasądził na ich rzecz kwotę 11 834 zł (jedenaście tysięcy osiemset trzydzieści cztery złote) tytułem zwrotu kosztów procesu.  Wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym. 

Pozew w niniejszej sprawie został wniesiony do Sądu w lutym 2018 roku. Znamiennym pozostaje, iż trzy miesiące później Bank wytoczył przeciwko naszym Klientom powództwo o zapłatę, wypowiadając uprzednio umowę kredytu i stawiając tym samym całość środków kredytowych wraz z odsetkami i kosztami w stan natychmiastowej wymagalności.

Na kanwie postępowania o zapłatę z powództwa Banku również reprezentowaliśmy Kredytobiorców. W trakcie trwania postępowania podnieśliśmy szereg zarzutów dotyczących nieważności umowy kredytu hipotecznego, poprzez zamieszczenie w treści łączącej strony umowy kredytowej abuzywnych klauzul waloryzacyjnych, jak również zaprezentowaliśmy argumentację w zakresie bezskuteczności złożonego wypowiedzenia.

Wyrokiem z dnia 14 stycznia 2019 roku wydanym w sprawie o sygn. akt I C 428/19 Sąd Rejonowy w Olsztynie oddalił w całości powództwo Banku. Rzeczony wyrok został zaskarżony przez Bank, jednakże finalnie złożona przez Bank apelacja została cofnięta wobec czego wyrok się uprawomocnił i sprawę wygrali nasi Klienci. 

Stanowisko co do nieważności spornej umowy kredytowej, odwołujące się do abuzywnego charakteru zawartych w umowie postanowień dotyczących indeksacji, pozostało w pełni aktualne również na kanwie postępowania zawisłego przed  Sądem Okręgowym w Warszawie XXVIII Wydziałem Cywilnym pod sygn. akt XXVIII 4168 /21 i zostało w całości podzielone przez skład orzekający. 

Przechodząc do motywów rozstrzygnięcia ww. wyroku wskazać należy, iż w ocenie Sądu Okręgowego w Warszawie zawarte w spornej umowie i regulaminie postanowienia określające sposoby wyliczenia kwoty kredytu podlegającej spłacie i wysokości rat kredytu są abuzywne, a tym samym nie wiążą Kredytobiorców.

W realiach sprawy niniejszej prowadzi to do nieważności umowy. Zdaniem Sądu zasadniczą przesłanką abuzywności klauzul indeksacyjnych na kanwie niniejszej sprawy jest przyznanie przedsiębiorcy prawa do jednostronnego kształtowania wysokości świadczeń stron umowy, które może być wykorzystane do zawyżenia świadczeń konsumenta.

Dotyczy to wysokości odsetek obliczanych w walucie indeksacji w oparciu o podwyższoną kwotę kapitału, jak i wysokości rat kapitałowo-odsetkowych wyrażonych w złotych. Ponadto spread naliczony przy wypłacie kredytu stanowi z punktu widzenia Kredytobiorców ukrytą prowizję banku, której istnienie zdecydowanie utrudnia ocenę skutków finansowych umowy. 

Ponieważ warunek ryzyka kursowego jest traktowany jako określający główny przedmiot umowy kredytu, bez niego utrzymanie obowiązywania umowy nie jest możliwe, skoro powoduje to zmianę charakteru umowy. Po usunięciu uznanego za abuzywne odesłania do kursów kupna i sprzedaży z tabeli kursowej Banku niemożliwe jest określenie kursu wymiany, a tym samym wykonanie przedmiotowej umowy, a zatem że skuteczne zakwestionowanie kursów wymiany walut jest równoznaczne z usunięciem postanowień o indeksacji w całości.

W ocenie Sądu za bezprzedmiotowy uznać należało zgłoszony przez stronę pozwaną zarzut zatrzymania. Powodowie nie dochodzili bowiem zapłaty wpłaconych kwot jako zwrotu nienależnego – bo spełnionego na podstawie nieważnej umowy – świadczenia. Ponadto zarzut ten nie został skutecznie podniesiony.

Po pierwsze nasi Klienci nie zostali wezwani do zapłaty kwot dochodzonej przez bank tytułem zwrotu bezpodstawnego wzbogacenia. Po drugie w oświadczeniu Banku nie wskazano dokładnie jaka kwota została objęta tym zarzutem. Wreszcie samo oświadczenie trafiło bezpośrednio do naszych Klientów, ale do ich pełnomocnika procesowego. 

Na marginesie należy zaznaczyć, iż jak zostało wskazane na wstępie, powództwo w niniejszej sprawie zostało wniesione w marcu 2018 roku. Wobec ewoluującej linii orzeczniczej (prezentowanej w szczególności przez XXV Wydział Cywilny Sądu Okręgowego w Warszawie, przed którym toczyła się niniejsza sprawa) powództwo sformułowane zostało w sposób kaskadowy i oprócz żądania ustalenia nieważności spornej umowy kredytowej na zasadach ogólnych wywodzonych z Kodeksu cywilnego domagaliśmy się również jej unieważnienia na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. 2007 nr 171 poz. 1206).

Żądanie to miało charakter wyłącznie ewentualny i sformułowane zostało wyłącznie na wypadek nie podzielenia przez Sąd, zarzutów zmierzających do ustalenia nieważności Umowy na zasadach ogólnych wywodzonych z Kodeksu cywilnego. Ponieważ zaś Powodowie uzyskali ochronę prawną już poprzez ustalenie nieważności, Sąd ferując wyrok w niniejszej sprawie nie orzekał już o żądaniu ewentualnym i właśnie w tym zakresie oddalił powództwo. 

Sprawę prowadzili adw. Jacek Sosnowski.  i adw. Katarzyna Wójcik – Kancelaria adwokacka adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

Unieważnienie kredytu we frankach Getin Noble Bank S.A. i absolutne zwycięstwo naszych Klientów. Wygrywamy w Warszawie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *