Wyrokiem z dnia 25 stycznia 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny, sygn. XXVIII C 8034/23 ustalił nieważność całej umowy o kredyt hipoteczny zawartej pomiędzy naszymi Klientami a BRE Bank S.A. (obecnie mBank S.A.) oraz zasądził od pozwanego Banku na rzecz naszych Klientów łącznie kwotę 346 874,06 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 28 grudnia 2022 r. do dnia zapłaty. Sąd również obciążył kosztami pozwanego w tym kosztami postępowania i zasądził od Pozwanego na rzecz naszych klientów zwrot kosztów procesu w tym, zwrot kosztów zastępstwa prawnego według stawki minimalnej wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty, pozostawiając szczegółowe wyliczenie tych kosztów referendarzowi Sądowemu. 

 

Pozew w niniejszej sprawie wpłynął do sądu w we wrześniu 2020 r. Postępowanie w sprawie trwało 52 miesiące w pierwszej instancji.  Sąd Okręgowy wskazał, że abuzywność zakwestionowanych przez nas w procesie postanowień umownych określających zasady indeksacji kredytu i poszczególnych rat spłaty wynika z ich niejednoznaczności, która przejawia się w tym, że nie są wyrażone prostym i zrozumiałym dla konsumenta językiem, zaś kwota przyznanego kredytu w walucie obcej nie jest wyraźnie wskazana w umowie.

Sąd podkreślił iż Pozwany nie wskazał Powodom możliwości wzrostu kursu, Powodowie nie mieli realnych możliwości oceny ryzyka. Sąd wskazał, że takie błędne poinformowanie klientów skutkować musi nieważnością umowy kredytowej. Co istotne Sąd podkreślił, że bez znaczenia był argument Banku, że przy ustalaniu kursu ten brał pod uwagę kurs średni w innych bankach, dane ekonomiczne, środowisko bankowe i własny zysk. Z punktu widzenia konsumenta kurs ten był ustalany dowolnie, nie miał on możliwości weryfikacji – w oparciu o obiektywne kryteria – zasadności ponoszenia kosztów wynikających z ustalonych przez bank kursów walutowych.

Wobec uznania, że kwestionowane postanowienia indeksacyjne stanowią o głównych świadczeniach stron umowy i tego, iż nie było możliwości ich zastąpienia innymi a także wobec niemożności dalszego funkcjonowania umowy bez nich stwierdzić należało nieważność umowy. Sąd zasądził na rzecz naszych Klientów wszystkie środki uiszczone przez nich na rzecz Banku w wykonaniu tejże umowy tytułem zwrotu nienależnego świadczenia, opierając się w tym zakresie tzw. teorię dwóch kondykcji. Zasądzone odsetki stanowią dodatkową korzyść dla Klientów.

Sąd podzielił zaprezentowaną przez naszą Kancelarię argumentację w zakresie nieważności przedmiotowej umowy kredytowej i zasadności zasądzenia od pozwanego Banku na rzecz naszych Klientów zwrotu wszystkich środków pieniężnych wpłaconych tytułem jej wykonania.

Zapadły wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzili adw. Jacek Sosnowski oraz adw. Mateusz Jachimczyk z kancelarii Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.

Unieważnienie kredytu we frankach mBank w Warszawie. Nasi Klienci odzyskują od mBank 346 874,06 zł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *