Wyrokiem z dnia 16 stycznia 2024 r., Sąd Okręgowy w Warszawie po rozpoznaniu sprawy o sygn. akt XXVIII C 13073/21 z powództwa Klientów naszej Kancelarii przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu o ustalenie i zapłatę, ustalił nieważność umowy o kredyt hipoteczny z 2007 r., zasądził od pozwanego banku łącznie na rzecz Powodów kwotę 181 610,55 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 9 listopada 2021 r. do dnia zapłaty, Ponadto Sąd zasądził od pozwanego na rzecz Klientów kwotę 14 534 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty zwrotu kosztów procesu. Sąd oddalił powództwo jedynie w nieznacznym zakresie dotyczącym odsetek, zasądzają je za okres o 14 dni krótszy niż wnoszony.

Powodowie w roszczeniu głównym zawartym domagali się unieważnienia umowy o kredyt hipoteczny i zasądzenie tytułem nienależnego świadczenia pobranego przez pozwanego kwoty 181 610,55 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia następnego po dniu doręczenia odpisu pozwu Pozwanemu do dnia zapłaty oraz zasądzenia od pozwanego na ich rzecz zwrotu kosztów procesu.

Sąd wydając wyrok uznał, że Klienci naszej Kancelarii jako konsumenci posiadają interes prawny w unieważnieniu spornej umowy.

Sąd w ustnych motywach rozstrzygnięcia – podzielając stanowisko Kancelarii wyrażone w pozwie i kolejnych pismach procesowych – wskazał, że sporna umowa łącząca strony jest nieważna z tego względu, że w treści umowy jak i załączniku tj. regulaminie zostały zawarte niedozwolone postanowienia umowne dotyczące klauzul przeliczeniowych oraz ryzyka kursowego, których usunięcie skutkowały jej upadkiem.

Sąd podniósł, że zostały spełnione wszystkie przesłanki z art. 385(1) k.c., ponieważ Powodowie  niewątpliwie posiadają charakter konsumenta. Ponadto kwestionowane postanowienia nie były przez Powodów negocjowane indywidualnie ponieważ ich treść była zawarta w regulaminie, czyli w dokumencie, który ze swej istoty nie podlega negocjacjom. Zdaniem Sądu niewątpliwie zawarte w umowie zapisy przeliczeniowe nie były sformułowane w sposób przejrzysty. Po ich przeczytaniu nie było wiadomo z jakimi realnymi konsekwencjami wiąże się podpisanie tego typu umowy. Zawarcie tej umowy narażało Kredytobiorców na ryzyko kursowe, o którym Powodowie nie byli pouczeni. Sąd dał wiarę naszym Klientom, że nie mieli świadomości, że wzrost kursu nie tylko wpływa na raty kredytu ale też na saldo zadłużenia. Nasi Klienci nie zdawali sobie sprawy, z czym tak naprawdę wiąże się podpisanie umowy kredytu we frankach szwajcarskich. W uznaniu Sądu przedstawiciel Banku powinien w taki sposób omówić zasady i funkcjonowanie tego typu kredytu np. przez przedstawienie symulacji na przyszłość, żeby uzmysłowić z jakim ryzykiem wiąże się podpisanie tej umowy.

Sąd wskazał również na abuzywność zapisów regulaminu do umowy odnoszących się do tabeli kursów banku i przeliczeń po kursie kupna lub sprzedaży. W umowie i regulaminie nie ma zapisane, w jaki sposób bank ustalał kursy kupna i sprzedaży znajdujące się w tabelach kursowych. W świetle umowy bank mógł ustalać taki kurs w sposób dowolny i tym samym kształtował wysokości zobowiązania powodów.

W konkluzji Sąd stwierdził, że usunięcie tych postanowień z treści umowy (regulaminu) skutkowało jej upadkiem. Konsekwencją upadku tej umowy było zasądzenie na rzecz Powodów dochodzonej kwoty, która zdaniem Sądu została ustalona przez naszą Kancelarię w sposób prawidłowy.

Sąd oddali powództwo jedynie w niewielkim stopniu w zakresie odsetek, zasądzając je na rzecz Klientów Kancelarii nie od dnia następnego po dniu doręczenia odpisu pozwu ale od dnia następnego po 14 dniach od dnia doręczenia odpisu pozwu podnosząc, że termin „niezwłocznego” spełnienia świadczenia winien być liczony właśnie w taki sposób.

Sąd podzielił więc zaprezentowaną przez naszą Kancelarię argumentację w zakresie nieważności przedmiotowej umowy kredytowej i zasadności zasądzenia od pozwanego Banku na rzecz naszych Klientów zwrotu środków pieniężnych wpłaconych tytułem jej wykonania.

Zapadły wyrok jest nieprawomocny, jednak mając na uwadze kierunek linii orzeczniczej należy wyrazić nadzieję, że wyrok utrzyma się w II instancji.

Sprawę prowadził adw. Jacek Sosnowski i adw. Anna Dubleska-Grzywaczewska – Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni

Sąd Okręgowy w Warszawie kredyt frankowy Raiffeisen Bank unieważniony i 181 610,55 zł dla naszych Klientów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *