Kilka miesięcy temu mieliśmy okazję poinformować Państwa o prawomocnym zakończeniu postępowania sądowego w przedmiocie ustalenia nieważności umowy kredytowej, zawartej przez naszego Klienta z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie.

Wyrok oddalający apelację pozwanego Banku został wydany przez Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny w dniu 10 marca 2021 roku, sygn. akt I ACa 427/20. Szczegóły dotyczące tego postępowania znajdują się w tym wpisie PRAWOMOCNE UNIEWAŻNIENIE KREDYTU MBANK w zaledwie 6 miesięcy w SA w Warszawie

Niezwłocznie po wydaniu rozstrzygnięcia przystąpiliśmy do czynności mających na celu wykreślenie ustanowionych hipotek z Ksiąg Wieczystych. Pomimo początkowych trudności spowodowanych postawą Banku, finalnie udało nam się uzyskać wykreślenie jednej z hipotek, po zaledwie 16 dniach od wpływu wniosku o wykreślenie hipoteki do Sądu Rejonowego w Gliwicach VIII Wydziału Ksiąg Wieczystych. 

Nadmienić należy, iż w niniejszej sprawie zabezpieczeniem kredytu była hipoteka łączna kaucyjna ustanowiona na rzecz Pozwanego na dwóch odrębnych nieruchomościach (w tym na nieruchomości kredytowanej).

W zaistniałym stanie rzeczy koniecznym było złożenie dwóch odrębnych wniosków o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej (dla każdej nieruchomości prowadzona była bowiem odrębna księga wieczysta). 

Przedmiotowy wniosek o wykreślenie hipoteki wpłynął do Sądu Rejonowego w Gliwicach VIII Wydziału Ksiąg Wieczystych w dniu 27 lipca 2021 roku, zaś już w dniu 12 sierpnia 2021 roku Sąd dokonał wykreślenia hipoteki z Księgi Wieczystej. 

Co istotne, wykreślenie nastąpiło wyłącznie na podstawie prawomocnego wyroku ustalającego nieważność umowy kredytowej.

Bank nie wydał bowiem naszemu Klientowi tzw. listu mazalnego tj. dokumentu potwierdzającego fakt wygaśnięcia wierzytelności oraz zezwalającego na wykreślenie hipoteki, który to dokument jest uznawany przez niektóre Wydziały Wieczystoksięgowe za dokument niezbędny do wykreślenia hipoteki.

Sąd Rejonowy w Gliwicach VIII Wydziału Ksiąg Wieczystych w pełni słusznie uznał jednak, że prawomocny wyrok ustalający nieważność był wystarczający do dokonania wpisu w żądanym przez nas kształcie. 

Podkreślenia wymaga, iż przed złożeniem wniosków o wykreślenie hipotek z ksiąg wieczystych nasz Klient dokonał rozliczeń z Pozwanym Bankiem.

Na dzień uprawomocnienia się wyroku nasz Mocodawca zobowiązany był do zapłaty na rzecz Banku kwoty 34.800,65 zł bowiem do tego czasu nie została dokonana nadpłata na kapitale kredytu.

Wobec ustalenia nieważności spornej umowy kredytowej, nasz Klient zobowiązany był zatem zwrócić na rzecz Banku nominalnie otrzymaną kwotę kredytu, przy czym kwota udzielonego kredytu wynosiła 253.000,00 zł, zaś do czasu uprawomocnienia się wyroku nasz Klient dokonał spłat rat kapitałowo – odsetkowych w wysokości 218.199,35 zł. W tym stanie rzeczy wskazana kwota w wysokości 34.800,65 zł po wydaniu przez Sąd Apelacyjny wyroku została uiszczona przez naszego Klienta na rzecz Banku, po czym złożyliśmy wnioski o wykreślenie hipotek z Ksiąg Wieczystych. 

Na marginesie wskazać należy, iż w odniesieniu do drugiego z wniosków oczekujemy jeszcze na rozstrzygnięcie. Mając jednak na uwadze wybitnie sprawny sposób procedowania Sądu Rejonowego w Gliwicach VIII Wydziału Ksiąg Wieczystych wyrazić należy nadzieję, że w niedługim czasie wykreśleniu ulegnie również druga hipoteka. 

Szersze omówienie w materiale Video 

Uzyskujemy WYKREŚLENIE HIPOTEKI W 16 DNI. Po prawomocnej WYGRANEJ z mBank!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *