W dniu 17 listopada 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, IV Wydział Cywilny w składzie sędziego Agnieszki Derejczyk wydał na posiedzeniu niejawnym wyrok z powództwa naszego Klienta przeciwko Bankowi BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku w sprawie o sygn. akt: IV C 1527/19, w którego sentencji ustalił nieważność kwestionowanej umowy kredytu zawartej w lipcu 2007 r. jeszcze z poprzednikiem prawnym pozwanego Banku – GE Money Bank S.A. z siedzibą w Gdańsku. Kosztami postępowania sądowego obciążony został w całości pozwany Bank, lecz szczegółowe ich rozliczenie pozostawiono referendarzowi sądowemu.

  • Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł o nieważności umowy kredytu zawartej w lipcu 2007 roku pomiędzy naszym Klientem a Ge Money Bank oraz obciążył Bank kosztami procesu.
  • Przedmiotem sporu była umowa kredytu indeksowanego do waluty obcej – CHF, zawarta w celu pokrycia części kosztów zakupu nieruchomości mieszkalnej.
  • Sąd dopuścił dowód z opinii biegłego do spraw ekonomii, rachunkowości i finansów oraz przesłuchał Klienta na okoliczności związane z zawarciem umowy kredytu. Klient wskazał na brak informacji o ryzyku walutowym oraz brak możliwości skorzystania z prawa odstąpienia od umowy. Sąd uznał, że umowa została zawarta z naruszeniem przepisów prawa, a postanowienia indeksacyjne do CHF były abuzywne i nie wiążące dla Klienta.

 

Pozwem przeciwko Bankowi BPH S.A. z maja 2019 roku Kancelaria wniosła w imieniu Klienta o stwierdzenie nieważności umowy zawartej z GE Money Bank S.A. oraz zasądzenie od banku kosztów procesu. Ewentualnie, z ostrożności procesowej Kancelaria wniosła o zasądzenie od banku na rzecz naszego Klienta kwoty 68.235,79 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, wskutek uznania postanowień indeksacyjnych do CHF za abuzywne i tym samym bezskuteczne względem kredytobiorcy.

Przedmiotem sporu w przedmiotowej sprawie była umowa kredytu indeksowanego do waluty obcej – CHF, zawarta w 2007 roku na kwotę 264.103,00 zł. Strony uzgodniły okres spłaty na 360 równych rat miesięcznych. Umowę zawarto w celu pokrycia części kosztów zakupu nieruchomości mieszkalnej. Kredyt miał zostać wypłacony w złotych polskich przy jednoczesnym każdorazowym przeliczeniu wysokości wypłacanej kwoty złotych polskich na CHF wg. kursu kupna walut dla CHF na podstawie kursu kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielonych przez Bank, obowiązującego w dniu dokonania wypłaty przez GE Money Bank.

W trakcie procesu Sąd dopuścił dowód z opinii biegłego do spraw ekonomii, rachunkowości i finansów, a także wyznaczył tylko jeden termin rozprawy, podczas którego przesłuchał naszego Klienta na okoliczności towarzyszące zawarciu spornej umowy kredytu. Nasz Klient w trakcie składania zeznań wskazał, że podczas dokonywania wyboru produktu z oferty kredytowej banku zaufał doradcy kredytowemu.

W dniu podpisywania umowy posiadał zdolność kredytową w PLN, tym niemniej wobec sugestii podpisania umowy kredytu indeksowanego, jako korzystniejszego – jego wybór padł ostatecznie na produkt z odwołaniem do mechanizmu przeliczeniowego. Nie miał możliwości negocjacji zapisów umowy.

Na pytanie, czy umowa podlega korektom, otrzymał odpowiedź, że projekt umowy przygotowywała centrala banku i nie podlega ona negocjacjom – jest to standard przyjęty na rynku. Nie było również możliwości otrzymania wcześniej projektu umowy celem zapoznania się z treścią umowy w sposób swobodny w domu. Nadto, w trakcie przesłuchania nasz Klient wskazał, że nie został poinformowany, w jaki sposób bank tworzy swoje własne tabele kursowe, ani o ryzyku kursowym. 

Po przesłuchaniu naszego Klienta, Sąd kierując się wytycznymi Sądu Najwyższego, postanowił w drodze korespondencyjnej upewnić się, czy nasz Klient zdaje sobie sprawę z konsekwencji prawnych wynikających z unieważnienia w całości zawartej umowy kredytowej. Wobec wyraźnego stanowiska kredytobiorcy Sąd postanowił rozpoznać sprawę w trybie ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych udzielając pełnomocnikom stron termin 30-dniowy na zajęcie ostatecznych stanowisk na piśmie.

Sąd na posiedzeniu niejawnym wydał orzeczenie uwzględniające powództwo, co jedynie świadczy, o tym, iż argumentacja prezentowana przez naszą Kancelarię została w pełni podzielona przez Sąd. Bez żadnej wątpliwości w umowie zawartej między stronami znajdowały się klauzule o charakterze abuzywnym, natomiast kredytobiorca podczas zawierania umowy w sposób nienależyty został poinformowany przez Bank o warunkach umownych.

Zapadły wyrok jest nieprawomocny, pełnomocnik Banku ma możliwość złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku, a następnie apelację. Jednakże obserwując ukształtowaną od dłuższego czasu linię orzeczniczą w sprawach kredytów powiązanych z walutą obcą, z dużym prawdopodobieństwem wyrok ten zostanie utrzymany w mocy.

Sprawę prowadzili adw. Jacek Sosnowski i adw. Tomasz Pietrusiak – Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

 

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie nieważność umowy kredytu indeksowanego do CHF zawartej przez naszego Klienta z GE MONEY BANK z 2007 roku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *