Wyrokiem z dnia 10 listopada 2023 r. wydanym w sprawie o sygn. akt I C 1312/23 przeciwko BPH S.A. w Gdańsku , Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie orzekł, że:

  • umowa zawarta w dniu  2 kwietnia 2007 r. pomiędzy Klientami, a  GE Money Bank S.A. w Gdańsku (poprzednikiem prawnym Bank BPH S.A. w Gdańsku)   jest nieważna w całości,
  • zasądził od Bank BPH S.A. w Gdańsku  na rzecz Klientów  kwotę 129 825,13   złotych  i 51 402,77  franków szwajcarskich wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, 
  • zasądził koszty sądowe. 

Pozew został formalnie zarejestrowany w Sądzie 17 kwietnia 2023 r. – sprawa do wydania wyroku przez Sąd I-ej Instancji trwała zatem 7 miesięcy.

Strony wymieniły pisma procesowe.

Został wyznaczony w sprawie jeden termin rozprawy – 10 listopada 2023 r., na której Sąd ogłosił wyrok.  

W wyniku przeprowadzonego postępowania dowodowego Sąd uznał, że zaszły podstawy prawne do ustalenia, że umowa kredytu jest nieważna, a Klienci mogą domagać się zapłaty świadczeń spełnionych w wykonaniu nieważnej umowy kredytu.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie przychylił się do stanowiska Kancelarii. Uznano, że Bank nieprawidłowo odnosił się w umowach do tabel kursowych, nie określił w sposób precyzyjny mechanizmu indeksacji, a więc przeliczania CHF na PLN oraz nie dopełnił ciążącego na nim obowiązku informacyjnego. Umowa frankowa oferowana przez GE Money Bank (obecnie Bank BPH) rażąco naruszała interes konsumentów, naruszała granice swobody umów i była sprzeczna z zasadą określoności świadczenia.  

Umowy kredytów zawierane z GE Money Bank S.A. z siedzibą w Gdańsku odróżniały się od innych umów tym, że (najczęściej w §17) kurs franka miał być określany w oparciu o kurs średni NBP modyfikowany ustalaną przez bank marżą (§17). 

Zdaniem Sądu nie jest możliwe, wbrew twierdzeniom Banku, pozostawienie w umowie kursu średniego NBP i wykreślenie samej marży jest niemożliwe. Sankcja bezskuteczności musi dotyczyć całego mechanizmu indeksacji.

Bank nie zaproponował ugody.

W chwili sporządzania niniejszego opisu, brak było informacji o złożeniu przez Bank wniosku o uzasadnienie wyroku, lecz praktyka wskazuje, iż należy się tego spodziewać.

Zapadły wyrok jest nieprawomocny, jednak mając na uwadze kierunek linii orzeczniczej, można być dobrej myśli co do ostatecznego ewentualnego rozstrzygnięcia przed Sądem Apelacyjnym.

Sprawę prowadził adw. Jacek Sosnowski i adw. Kamil Kozak – Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni

Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie unieważnienie kredytu GE Money Bank S.A. (BPH SA) i 129 825,13 zł  i 51 402,77 CHF dla naszych Klientów. NA 1 ROZPRAWIE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *