Wyrokiem z dnia 27 października 2022 roku Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, II Wydział Cywilny wydanym w sprawie o sygn. akt II C 178/21 zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 416.086,54 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od następujących kwot:
a) 117 722,28 zł od dnia od dnia 9 maja 2021 roku do dnia zapłaty; b) 298 364,26 zł od dnia 22 marca 2022 roku do dnia zapłaty, czyli świadczeń spełnionych przez naszych Klientów w wykonaniu umowy o kredyt hipoteczny MIX zawartej w listopadzie 2008 r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A., którą to umowę Sąd przesłankowo uznał za nieważną. Ponadto na rzecz naszych Klientów zasądzono kwotę 11 800,00 zł tytułem kosztów procesu. Co istotne i warte podkreślenia, pierwotnie pozew w niniejszej sprawie został wniesiony z żądaniem ustalenia nieważności umowy i zapłaty, jednak w toku procesu kredyt został przez Kredytobiorców spłacony całkowicie więc Kancelaria dokonała modyfikacji powództwa. Fakt ten nie stanął Sądowi na przeszkodzie, aby uznać, że Powodowie wygrali proces w całości. 

  • Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie orzekł na korzyść naszych Klientów i zasądził kwotę 416.086,54 złotych wraz z odsetkami.
  • Sąd uznał umowę kredytową zawartą przez naszych Klientów z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. za nieważną.
  • Postanowienia umowy uznano za niejednoznaczne i niepodlegające indywidualnym uzgodnieniom.
  • Sąd stwierdził, że klauzula ryzyka walutowego w umowie nie zapewniała żadnych zabezpieczeń dla kredytobiorców.

Postępowanie w niniejszej sprawie zostało zainicjowane pozwem złożonym w lutym 2021 r., w związku z czym postępowanie trwało nieco ponad 20 miesięcy. Sąd przeprowadził w tym postępowaniu dwa terminy rozpraw – na pierwszym przesłuchał świadków Banku, a na drugim Powodów, po czym wydał wyrok.

Sąd uznał, że umowa została zawarta przez konsumentów na cele nie związane z działalnością gospodarczą, zaś jej postanowienia nie podlegały indywidualnym uzgodnieniom. Informacje o ryzyku walutowym zawarte w umowie miały bardzo ogólny charakter i nie spełniały wymogów w zakresie transparentności oraz jednoznaczności. 

W ustnych motywach omawianego rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa bezsprzecznie zawiera postanowienia abuzywne, kwestia ustalani kursu waluty w oparciu o tabele banku, więc w umowie nie był uregulowany w jaki sposób będzie ustalany kurs do wypłaty i spłaty kredytu. W konsekwencji pozwoliło to Bankowi określać wysokość zobowiązania konsumenta poprzez stosowanie tych kursów. 

Dodatkowo Sąd wskazał na klauzulę ryzyka walutowego, która przerzuciła to ryzyko całkowicie na stronę kredytobiorców, nie zapewniła żadnych zabezpieczeń względem Powodów. Bank przy tym ukształtował wzorzec umowny w sposób rażąco naruszający równowagę kontraktową pomiędzy stronami.

Postanowienia te w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami rażąco naruszają interesy konsumentów. Umowa zapewniała Bankowi prawo do jednostronnego kształtowania wysokości świadczenia Powodów, co stanowi o sprzeczności z dobrymi obyczajami i rażąco narusza interesy konsumenta. Umowa po wyeliminowaniu kwestionowanych postanowień nie mogła zdaniem Sądu dalej funkcjonować, ponieważ pozbawiona byłaby tak istotnych postanowień jak kwota kredytu, która stanowi essentialia negotti umowy kredytu.

Od korzystnego dla naszych Klientów wyroku, przegrany Bank złożył wniosek o uzasadnienie, a Klienci zostali poinformowani o spodziewanym złożeniu przez stronę pozwaną apelacji, jednak mając na uwadze dotychczasową linię orzeczniczą mamy nadzieję, że wyrok ostanie się w obrocie prawnym.

Sprawę prowadzili adw. Jacek Sosnowski oraz adw. Michalina Kasjaniuk – Kancelaria Adwokacka adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

 

Unieważnienie kredytu frankowego PKO BP w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga oraz 416.086,54 zł dla naszych Klientów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *